Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w ekobiznesie 320-ES1-2PPE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Jankowska (2015). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dowgier R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowania lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.

M. Kogut-Jaworska (2016). Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

R. Przygodzka (2020), The specificity of state aid in Poland in comparison with European Union countries, Optimum. Economic studies, 2020, nr 4, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9929/1/Optimum_4_2020_R_Przygodzka_The_specificity_of_state_aid_in_Poland.pdf

Literatura uzupełniająca:

Ł. Narloch (2013). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 1, cz. 1, s. 474.

P. Podsiadło (2014). Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna w zaawansowanym stopniu podstawowe kategorie z zakresu pomocy publicznej oraz zasady jej udzielania w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza w Polsce - KA_WG5

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu pomocy publicznej do analizy studiów przypadku i ich oceny - KA_UW2

Metody sprawdzania:

- aktywność w trakcie zajęć,

- kolokwium,

3. Student potrafi wykorzystać podstawową terminologię z zakresu pomocy publicznej do opisania korzyści wynikających ze wspierania przez państwo działań na rzecz ochrony środowiska KA6_UK1

Metody sprawdzania:

- kolokwium,

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie części wykładowej w oparciu o:

- zaliczenie kolokwium – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych przeprowadzony na ostatnim wykładzie

- aktywność w dyskusjach.

Zakres tematów:

Temat 1. Teoretyczne przesłanki ekonomicznej aktywności państwa.

Teoria zawodności rynku jako przesłanka ekonomicznej aktywności państwa. Teoria mikroekonomicznych niesprawności rynku (dobra

publiczne, efekty zewnętrzne, niekonkurencyjne rynki, niekompletne rynki, koszty transakcyjne, asymetryczna informacja). Teoria

makroekonomicznych niesprawności rynku (nierównomierny rozwój, bezrobocie, inflacja).

Temat 2. Środki publiczne – istota, klasyfikacja i funkcje.

Istota środków publicznych. Rodzaje środków publicznych. Źródła środków publicznych. Funkcje środków publicznych.

Temat 3. Pomoc publiczna – istota, formy i rodzaje.

Istota pomocy publicznej. Formy pomocy publicznej. Rodzaje pomocy publicznej. Podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej.

Dopuszczalność pomocy publicznej. Zakaz przyznawania pomocy publicznej.

Temat 4. Prawne i instytucjonalne aspekty pomocy publicznej

Uwagi ogólne; Generalne zasady oraz klauzule wspólnotowego prawa pomocy publicznej; Systemy udzielania pomocy publicznej na poziomie państw członkowskich; Polskie regulacje pomocy publicznej; Rola Komisji Europejskiej;

Rola organów krajowych przyznających pomoc w państwach członkowskich;

Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej.

Temat 5. Skala i struktura pomocy publicznej w Polsce

Rodzaje wsparcia publicznego w Polsce; Pomoc publiczna w Polsce na tle Unii Europejskiej; Skala pomocy publicznej w Polsce; Struktura pomocy publicznej w Polsce

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 18:30, sala 2058
Renata Przygodzka 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.