Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w ekobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-2PPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w ekobiznesie
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznes - sem. letni
II rok Ekobiznesu Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami szeroko pojętej pomocy publicznej, kierowanej do podmiotów gospodarczych funkcjonujących w ekobiznesie. W rezultacie studenci powinni rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna, zasada de minimis, wyłączenia grupowe, notyfikacja pomocy), formy i rodzaje pomocy publicznej, regulacje unijne i krajowe dotyczące pomocy publicznej, bieżące kierunki i zakres pomocy publicznej. Powinni umieć ponadto rozróżniać, kiedy wsparcie finansowe ze środków publicznych nie jest pomocą publiczną oraz jakie są relacje pomiędzy wsparciem z funduszy unijnych a pomocą publiczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: kierunkowy;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin; zajęcia terenowe 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb studenta; zajęcia terenowe; obserwacja

Punkty ECTS: 1

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 32 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Jankowska (2015). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dowgier R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowania lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.

M. Kogut-Jaworska (2016). Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

R. Przygodzka, The specificity of state aid in Poland in comparison with European Union countries, Optimum. Economic studies, 2020, nr 4, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9929/1/Optimum_4_2020_R_Przygodzka_The_specificity_of_state_aid_in_Poland.pdf

Literatura uzupełniająca:

Ł. Narloch (2013). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 1, cz. 1, s. 474.

P. Podsiadło (2014). Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie kluczowe kategorie ekonomii i finansów, podstawowe teorie mikro- i makroekonomii oraz zasady funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym - KA6_WG5

Umiejętności:

2. Student potrafi planować i wykonywać podstawowe eksperymenty i pomiary, interpretować ich wyniki oraz wyciągać wnioski - KA6_UW2

3. Student potrafi stosować podstawową terminologię specjalistyczną w języku ojczystym oraz obcym (na poziomie B2) w celu opisu zagadnień przyrodniczych i społecznych - KA6_UK1

Kompetencje:

4. Student jest gotów do wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego - KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

- wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta;

- zajęcia terenowe

- obserwacja

Metody oceniania:

Zaliczenie części wykładowej w oparciu o:

- zaliczenie kolokwium – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych przeprowadzony na ostatnim wykładzie

- aktywność w dyskusjach.

Zaliczenie zajęć terenowych w oparciu o:

- obowiązkową obecność podczas zajęć;

- opracowanie i złożenie sprawozdania z zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: kierunkowy;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin; zajęcia terenowe 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb studenta; zajęcia terenowe; obserwacja

Punkty ECTS: 1

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 32 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Jankowska (2015). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dowgier R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowania lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.

M. Kogut-Jaworska (2016). Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

R. Przygodzka (2020), The specificity of state aid in Poland in comparison with European Union countries, Optimum. Economic studies, 2020, nr 4, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9929/1/Optimum_4_2020_R_Przygodzka_The_specificity_of_state_aid_in_Poland.pdf

Literatura uzupełniająca:

Ł. Narloch (2013). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 1, cz. 1, s. 474.

P. Podsiadło (2014). Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia (wykłady + zajęcia terenowe) odbywać się będą zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Zaliczenie będzie również z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: kierunkowy;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin; zajęcia terenowe 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb studenta; zajęcia terenowe; obserwacja

Punkty ECTS: 1

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 32 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Jankowska (2015). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dowgier R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowania lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.

M. Kogut-Jaworska (2016). Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

R. Przygodzka (2020), The specificity of state aid in Poland in comparison with European Union countries, Optimum. Economic studies, 2020, nr 4, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9929/1/Optimum_4_2020_R_Przygodzka_The_specificity_of_state_aid_in_Poland.pdf

Literatura uzupełniająca:

Ł. Narloch (2013). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 1, cz. 1, s. 474.

P. Podsiadło (2014). Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Studia: stacjonarne;

Przedmiot: kierunkowy;

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z mikro- i makroekonomii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin; zajęcia terenowe 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb studenta; zajęcia terenowe; obserwacja

Punkty ECTS: 1

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 32 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 31 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 15 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Jankowska (2015). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Dowgier R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowania lokalnego prawa podatkowego, Temida 2, Białystok.

M. Kogut-Jaworska (2016). Pomoc publiczna i jej szczególne znaczenie w systemie wsparcia publicznego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 r., UOKiK, Warszawa 2019.

R. Przygodzka (2020), The specificity of state aid in Poland in comparison with European Union countries, Optimum. Economic studies, 2020, nr 4, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9929/1/Optimum_4_2020_R_Przygodzka_The_specificity_of_state_aid_in_Poland.pdf

Literatura uzupełniająca:

Ł. Narloch (2013). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw – czy warto jej udzielać?, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 1, cz. 1, s. 474.

P. Podsiadło (2014). Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.