Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023 2024
320-ES1-1BEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiaru jest zapoznanie studentów z pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego, wskazanie jego potencjalnych zagrożeń, a także przedstawienie zasad i działań wspierających bezpieczeństwo ekologiczne. Studenci poznają akty prawne zapewniające zasady bezpieczeństwa ekologicznego w aspekcie wody pitnej, kąpielisk i ścieków, powietrza i żywności. Poznają podmioty publiczne, strategie i programy dedykowane bezpieczeństwu ekologicznemu ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji miejskich. Studenci poznają rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu odpowiednich zachowań ekologicznych społeczeństwa.

Strona przedmiotu
320-ES1-1BHP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2BRT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-1BIOI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z bioróżnorodnością na różnych jej poziomach. Student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie, wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne roślin zarodnikowych (glonów, mszaków, paprotników) i nasiennych. Przedmiot pokazuje procesy związane z ewolucją roślin, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym, a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony. Student poznaje zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych: leśnych (bory, grądy, łęgi, olsy) i otwartych (szuwary, turzycowiska, łąki, zbiorowiska ruderalne i segetalne, murawy) oraz czynniki warunkujące ich funkcjonowanie. Poznaje miary bioróżnorodności, dowiaduje się jak kształtuje się bioróżnorodność w skali kontynentów, poznaje światowe centra bioróżnorodności oraz śledzi zmiany bioróżnorodności w czasie. Poznaje czynniki zagrażąjące różnorodności biologicznej.

Strona przedmiotu
320-ES1-1BIOII brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie różnorodności gatunkowej fauny bezkręgowej i kręgowej świata, ze szczególnym uwzględnieniem fauny Polski. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje cechy budowy najliczniejszych grup bezkręgowców oraz głównych gromad kręgowców, ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje także stan poznania fauny Polski. Student poznaje gatunki fauny Polski porządkując je pod względem systematyki, liczebności ich populacji, wielkości zasięgu, pochodzenia geograficznego. Omawiane są zagadnienia ochrony bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej w skali kraju i Polski płn.-wsch. oraz jej wykorzystanie w turystyce przyrodniczej.

Strona przedmiotu
320-ES1-1EDE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów celów i zadań edukacji ekologicznej oraz pojmowanie tej edukacji w aspekcie interdyscyplinarnym. Podczas zajęć studenci nabędą umiejętność analizy celów nieformalnej edukacji ekologicznej w świetle rekomendacji krajowych i międzynarodowych (Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). Podczas zajęć studenci pogłębią rozumienie związków między potrzebami człowieka a możliwościami ich zaspokajania wynikającymi ze środowiskowych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Będą analizować przyczyny i przewidywać skutki niekorzystnych zmian w środowisku człowieka oraz wskazywać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom. Nabędą przekonania, że podstawą zmian w środowisku człowieka jest edukacja ekologiczna społeczności lokalnych.

Strona przedmiotu
320-ES1-1EKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować słuchaczom świat organizmów żywych (biosferę) jako efekt działania doboru naturalnego, powstały w specyficznych warunkach jakie istnieją na Ziemi. Zmiany funkcjonowania biosfery, ekosystemów czy populacji są efektem doboru preferującego maksymalizację dostosowania, rozumianego jako liczba genów przekazywanych przez osobniki następnym pokoleniom. Podkreślony też zostanie wpływ człowieka na zmianę biosfery oraz wyjaśnione niektóre mity i zabobony pokutujące w świadomości ludzi, a dotyczące wiedzy o środowisku

Strona przedmiotu
320-ES1-3BMB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-1EKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu ekonomia służą zapoznaniu studenta z głównymi kategoriami ekonomicznymi, aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale

również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone

są poszerzeniu i weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Strona przedmiotu
320-ES1-1EKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia środowiska” jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomii środowiska, rolą środowiska w procesach rozwoju gospodarczego, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Studenci uzyskają wiedzę na temat roli rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych oraz problemach związanych z zawodnością rynku. W szczególności, poznają teorię kosztów zewnętrznych, metody ekonomicznej wyceny dóbr środowiskowych, problematykę dóbr publicznych.

Strona przedmiotu
320-ES1-3EOP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów środowiskowych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji ekologicznych.

Strona przedmiotu
320-ES1-3EOŚ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomiczna ocena projektów środowiskowych” jest zapoznanie studentów z istotą efektywności inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwestycje ekologiczne oraz przekazanie wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów środowiskowych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji ekologicznych.

Strona przedmiotu
320-ES1-2EKP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, cykl życia przedsiębiorstwa, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, procesów inwestycyjnych i intenacjonalizacji oraz inne obszary aktywności przedsiębiorstwa.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z konkurencyjnością przedsiębiorstwa oraz racjonalnym gospodarowaniem zasobami pracy i kapitału, pozostającymi w dyspozycji przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
320-ES1-3ETU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności. Dodatkowo dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej. Wymienione cechy ekoturystyki zostaną zaprezentowane na zajęciach terenowych. W ramach zajęć terenowych studenci poznają możliwości rozwoju ekoturystyki w dwóch parkach narodowych województwa podlaskiego: w Białowieskim Parku Narodowym i Narwiańskim Parku Narodowym. Dodatkowo zostaną zaprezentowane elementy ekoturystyki na obszarach sąsiadujących, np. Kraina Otwartych Okiennic.

Strona przedmiotu
320-ES1-1EPE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznane podstawowe instytucje prawne. Treścią wykładu są podstawowe kwestie z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego,, karnego, cywilnego i gospodarczego w kontekście ekobiznesu.

Strona przedmiotu
320-ES1-1GZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obserwowane w ostatnich dekadach nasilone, globalne zmiany środowiska są przedmiotem intensywnych badań na różnych poziomach od biogeochemicznego, fizjologicznego, ekologicznego do krajobrazowego. W czasie wykładów i konwersatoriów poruszone zostaną problemy związane z odpowiedzią środowiska przyrodniczego na globalne zmiany obserwowane w przeszłości jak też te notowane obecnie. Przedstawione zostaną przyczyny jak i skutki globalnych zmian obserwowanych w atmosferze, hydrosferze i różnych biomach Ziemi. Zaprezentowane zostaną różne teorie i modele przewidywanych zmian środowiska.

Strona przedmiotu
320-ES1-2GOD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie głównych wytycznych i zasad stosowanych we współczesnej gospodarce odpadami. Omawiane są źródła, klasyfikacja, charakterystyka odpadów oraz aspekty prawne dotyczące odpadów. Student zapoznaje się z procedurami recyklingu tworzyw sztucznych oraz uzyskuje informacje na temat praktycznego wykorzystania odpadów. Jednym z celów zajęć jest również teoretyczna i praktyczna ocena jakości gospodarki odpadami w województwie podlaskim.

Strona przedmiotu
320-ES1-2GWS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi. Potrafi wskazać technologie stosowane w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody.

Strona przedmiotu
320-ES1-2INB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich dekadach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi obcych i inwazyjnych gatunków na różnorodność biologiczną, gospodarkę, zdrowie publiczne i inne sfery naszego życia. Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie z problemem inwazji biologicznych, jego genezą, mechanizmami, skalą i konsekwencjami. Student poznaje problem od strony teoretycznej na wykładach oraz od strony praktycznej na zajęciach konwersatoryjnych, skupionych głównie na ocenie skali i konsekwencji inwazji oraz mechanizmów inwazji na przykładzie inwazji obcych gatunków roślin na siedliskach ruderalnych.

Strona przedmiotu
320-ES1-2JOBIII
Język obcy (od 2023-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Strona przedmiotu
320-ES1-2JOBIV
Język obcy (od 2023-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Strona przedmiotu
320-ES1-3GIS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-1MAT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej.

Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w rozwiązywaniu problemów ekobiznesu.

Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z

teorią.

Strona przedmiotu
320-ES1-3MBP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy projektowania i prowadzenia badań w naukach przyrodniczych. Metoda naukowa oparta na stawianiu i testowaniu falsyfikowalnych hipotez badawczych

Strona przedmiotu
320-ES1-3MBS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci w formie konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zapoznają się z metodologią nauk społecznych oraz w formie opracowania planów badawczych nabywają umiejętność przygotowywania własnych badań (formułowanie problemu badawczego, celu i hipotezy, przegląd literatury)

Strona przedmiotu
320-ES1-2MZS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć (wykłady i laboratoria) studenci poznają naturalną mikroflorę żywności ze szczególnym uwzględnieniem żywności ekologicznej oraz nauczą się identyfikować gatunki potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów obecnych w produktach ekologicznych. Nabędą umiejętności identyfikacji zagrożeń oraz podejmowania działań służących poprawie jakości produktów. Nauczą się także podstaw kontroli mikrobiologicznej żywności ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych.

Strona przedmiotu
320-ES1-3MZE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-3MOS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2MOS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-3MIB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci będą zapoznani z celami i zakresem monitoringu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem sposobu organizacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce. Student zostanie zapoznany z różnymi poziomami funkcjonującej sieci monitoringu, jej organizacją i zasadami funkcjonowania. W trakcie zajęć omówione zostanie wykorzystanie bioindykacji w badaniach środowiskowych oraz w opisywaniu stanu środowiska w Polsce, w świetle aktualnych przepisów. W trakcie zajęć terenowych prowadzonych na terenach zurbanizowanych (Białystok) i dolinie Biebrzy (Stacja Terenowa Instytutu Biologii UwB w Gugnach) studenci zdobędą umiejętność samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia monitoringu stanu środowiska w skali lokalnej, samodzielnego wykonywania obserwacji.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)