Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok Ekobiznesu Semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok Ekobiznesu Semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
320-ES1-2EKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania.

W ramach wykładu zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, cykl życia przedsiębiorstwa, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, procesów inwestycyjnych i intenacjonalizacji oraz inne obszary aktywności przedsiębiorstwa.

W ramach ćwiczeń analizowane będą studia przypadków przyczyn sukcesów i porażek wybranych przedsiębiorstw, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane m.in. z konkurencyjnością przedsiębiorstwa oraz racjonalnym gospodarowaniem zasobami pracy i kapitału, pozostającymi w dyspozycji przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
320-ES1-2GWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student poznaje podstawowe zasady obiegu wody w przyrodzie z uwzględnieniem jej ilości i jakości. Potrafi ocenić wielkość zasobów wodnych w wybranych regionach hydrologicznych i administracyjnych. poznaje najważniejsze miary odpływu pozwalające na oceną wielkości zasobów wodnych. Potrafi ocenić potrzebę zwiększenia wielkości zasobów wodnych w wybranym regionie i racjonalne gospodarowanie nimi. Potrafi wskazać technologie stosowane w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody.

Strona przedmiotu
320-ES1-2INB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ostatnich dekadach coraz więcej uwagi poświęca się wpływowi obcych i inwazyjnych gatunków na różnorodność biologiczną, gospodarkę, zdrowie publiczne i inne sfery naszego życia. Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie z problemem inwazji biologicznych, jego genezą, mechanizmami, skalą i konsekwencjami. Student poznaje problem od strony teoretycznej na wykładach oraz od strony praktycznej na zajęciach konwersatoryjnych, skupionych głównie na ocenie skali i konsekwencji inwazji oraz mechanizmów inwazji na przykładzie inwazji obcych gatunków roślin na siedliskach ruderalnych.

Strona przedmiotu
320-ES1-2JOBIII brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego,

Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak

również wymagających znajomości języka zawodowego.

Strona przedmiotu
320-ES1-2OPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów zostanie usystematyzowana wiedza z zakresu walorów przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystyki indywidualnej i grupowej. Zostaną uwzględnione najważniejsze walory przyrodnicze Polski i świata. Przedstawione zostaną wybrane formy ochrony przyrody. Omówione zostaną formy gospodarowania, które mogą być realizowane w obszarach przyrodniczo cennych bez szkody dla ich walorów (np. rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne, pszczelarstwo, zbieractwo i uprawa ziół).

Strona przedmiotu
320-ES1-2OWI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW1A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami dot. nieruchomości i gospodarki nimi. Podczas zajęć zostaną podjęte zarówno zagadnienia odnoszące się do regulacji prawnych, jak i ekonomicznych aspektów gospodarowania nieruchomościami.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW2A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przybliżenie metod uprawy żywności w rolnictwie ekologicznym z wykorzystaniem naturalnych substancji i procesów dla prowadzenia produkcji rolnej zmniejszającej negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Ponadto, zostaną również przedstawione podstawy prawne regulujące prowadzenie ekologicznych upraw i hodowli oparte na definicji produktu żywności ekologicznej funkcjonujące w Unii Europejskiej i w Polsce.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW3A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki działań człowieka mających na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, tj. od pozyskania surowców aż do wytworzenia gotowej żywności. Studenci zapoznają się z organizacją i funkcjonowaniem agrobiznesu, jego znaczeniem w gospodarce kraju i regionu, w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dowiedzą się też, jaki jest wpływ agrobiznesu na środowisko oraz w jaki sposób prowadzić działalność w tej dziedzinie zgodnie z wymogami ekobiznesu

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW4D brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW4C brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot do wyboru 4 - Przyrodnicza, społeczna i ekonomiczna rola lasów w XXI wieku 320-ES1-2PDW4C przybliża zagadnienia wskazane w temacie. Z zastosowaniem najnowszych zdobyczy nauki, literatury fachowej oraz nowoczesnych trendów studenci poznają wieloaspektowa rolę lasów - najbardziej złożonych lądowych ekosystemów na Ziemi.

Strona przedmiotu
320-Es1-2PDW5D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferuje studentom przegląd grup roślin ważnych w życiu człowieka ze względu na ich charakter użytkowy. Brane są pod uwagę różne aspekty zagadnienia, w tym rośliny jako źródło pożywienia dla ludzi i zwierząt, jako źródło substancji o charakterze leczniczym, jako źródło surowców wykorzystywanych w przemyśle ale także rola roślin w prawidłowym funkcjonowaniu miast. Student poznaje również te elementy budowy anatomicznej i morfologicznej roślin, które decydują o wartości użytkowej.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW6B brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis


Celem kształcenia w ramach przedmiotu Ekonomia behawioralna jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy dotyczącej badająca wpływu czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych przez jednostki i instytucje oraz konsekwencje tych decyzji.

Studenci nabędą umiejętność diagnozowania zachowań podmiotów gospodarczych w zakresie motywacji psychologicznych oraz psychologicznego podłoża podejmowania decyzji w odniesieniu do nowych informacji uzyskanych przez uczestników rynku.

Strona przedmiotu
320-ES1-2STA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analizą danych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego. Studenci zdobędą umiejętności wykonywania statystycznego opisu danych, wnioskowania statystycznego, weryfikacji hipotez statystycznych, doboru odpowiedniego testu statystycznego, interpretacji uzyskanych danych.

Strona przedmiotu
320-ES1-2SJZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Środowisko i jego zanieczyszczenia - wprowadzenie

2. Globalne zagrożenia środowiska i zanieczyszczenia powietrza

3. Obieg węgla i globalne ocieplenie

4. Zanieczyszczenia jezior i eutrofizacja

5. Zanieczyszczenia plastikiem

6. Zanieczyszczenia gleb i krajobrazu

7. Zanieczyszczenia światłem i hałasem

Strona przedmiotu
320-ES1-2TEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom istoty i roli ekoinnowacji w zakresie zarządzania organizacjami jak również poznanie przez studenta zagadnień związanych z innowacjami oraz procesem zarządzania wiedzą i technologią oraz transferu technologii i wiedzy;

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)