Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok Ekobiznes Semestr letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok Ekobiznes Semestr letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
320-ES1-3ETU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności. Dodatkowo dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej. Wymienione cechy ekoturystyki zostaną zaprezentowane na zajęciach terenowych. W ramach zajęć terenowych studenci poznają możliwości rozwoju ekoturystyki w dwóch parkach narodowych województwa podlaskiego: w Białowieskim Parku Narodowym i Narwiańskim Parku Narodowym. Dodatkowo zostaną zaprezentowane elementy ekoturystyki na obszarach sąsiadujących, np. Kraina Otwartych Okiennic.

Strona przedmiotu
320-ES1-3OBE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie biznesu ekologicznego” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej

Strona przedmiotu
320-ES1-3PRO2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką

promotora lub opiekuna pracy, poznaje zasady pisania pracy licencjackiej, w tym, rolę poszczególnych części pracy licencjackiej. Student nabywa umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem językowym i

logicznym, z zastosowaniem terminologii naukowej. Zwracana jest uwaga na rolę odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury,

raportowania wyników analiz i graficznego ich przedstawiania. Student może wybrać pracownię dyplomową w zakresie nauk biologicznych lub ekonomii i finansów

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW13D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze współczesnym rozmieszczeniem gatunków na Ziemi w ujęciu ekogeograficznym (formacje roślinne i biomy) oraz czynnikami kształtującymi to rozmieszczenie teraz i w przeszłości. Studenci przygotowują „wycieczki” po tundrze, tajdze, pustyni, stepach, sawannach i lasach deszczowych poznając w ten sposób i zachęcając do poznania niezwykłej różnorodności biomów lądowych, ich ekologicznej równowagi i zagrożeń wynikających z działalności człowieka, wzrostu liczebności jego populacji, a także zmian klimatycznych.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW14A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekogenetyka to dział genetyki zajmujący się genetycznym zróżnicowaniem wrażliwości na czynniki środowiskowe np. pokarm (mleko, alkohol), czynniki toksyczne (metale ciężkie, pestycydy), rakotwórcze (związki arsenu, chromu, niklu) czy leki (warfaryna, sukcynylocholina). Po zakończeniu przedmiotu student będzie miał świadomość, że nieznaczne różnice genetyczne powodują, że poszczególni ludzie reagują w odmienny sposób na taką samą ekspozycję środowiskową. Student będzie umiał wyjaśnić dlaczego niektórzy ludzie są obarczeni znacznie wyższym ryzykiem rozwoju choroby, która jest powodowana określonym czynnikiem środowiskowym.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW15D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom budowy morfologicznej i anatomicznej oraz biochemii rodzaju konopie Cannabis, ze szczególnym naciskiem na plastyczne różnicowanie się tejże budowy i wynikających z tego problemów taksonomicznych i ekonomicznych. Student poznaje te właściwości konopi, które są kluczowe z punktu widzenia ich wykorzystania w gospodarce człowieka. Przedmiot ukazuje wszystkie obszary gospodarki, w których konopie miały, mają i będą miały zastosowanie. Dzięki przedmiotowi student odkrywa mocne i słabe strony zastosowanie konopi w ekobiznesie.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW16B brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem ekosystemów torfowiskowych. Torfowiska niskie, przejściowe i wysokie zostaną przestawione w kontekście ich stosunków hydrologicznych oraz szaty roślinnej i zwierzęcej. Zostaną także omówione właściwości torfu i jego znaczenie zarówno dla funkcjonowania torfowisk, jak i w rolnictwie, medycynie, przemyśle oraz innych dziedzinach życia.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDWXVIIB brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-3SEDII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej i zaprezentowania jej w postaci prezentacji multimedialnej. Student poszerza wiadomości o najnowsze osiągnięcia w zakresie wybranego tematu pracy (z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów). Nabywa umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł wiedzy fachowej, analizowania i syntetyzowania zdobytej wiedzy. Student uczy się syntetycznego przedstawienia problemu badawczego w oparciu o wybrane opracowania naukowe publikowane w języku polskim i obcym z uwzględnieniem roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej. Student może wybrać seminarium w dyscyplinie nauk biologicznych lub ekonomii i finansów.

Strona przedmiotu
320-ES1-3ZDG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Zakładanie działalności gospodarczej” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej w Polsce oraz otoczenia podatkowego przedsiębiorcy. Podczas kursu student uzyska wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)