Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa I 320-ES1-3PRD1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student stosując właściwą terminologię charakteryzuje i przedstawia różnorodność organizmów i organizację życia na poszczególnych poziomach w pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie znaczenie i sposoby prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa, co przedstawia w pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie potrzebę działań organów państwowych, organizacji pozarządowych i pojedynczych jednostek na rzecz ochrony przyrody, co przedstawia w pracy dyplomowej w zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_WG2)

4. Student zna, potrafi wybrać i zastosować narzędzia matematyczne i statystyczne w celu opisu doświadczeń i badań ankietowych, przeprowadzonych samodzielnie a także przez innych badaczy (KA6_WG3)

5. Student zna i potrafi prawidłowo opisać kluczowe teorie mikro- i makroekonomiczne oraz zasady funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym przygotowując pracę dyplomową w zakresie ekonomii i finansów (KA6_WG5)

6. Student zna powiązania wiedzy biologicznej i biznesu oraz aktualne możliwości jej zastosowania w praktyce, w szczególności energetyce, rolnictwie i turystyce co przedstawia w pracy dyplomowej (KA6_UW4)

7. Student potrafi zaplanować pracę nad przygotowaniem manuskryptu pracy dyplomowej, przygotować i skonsultować z promotorem plan realizacji zadań oraz realizować zaplanowane zadania terminowo i zgodnie z planem (KA6_UO1)

8. Student potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania i syntetyzowania wiedzy fachowej, będącej przedmiotem pracy dyplomowej z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_UU1)

9. Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i zachowania zasad prawa autorskiego w trakcie przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej (KA6_KR1)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

KA6_WG1, WG2, WG3, WG5, UW4, UO1, UU1, KR1 - bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej dokonywana w trakcie zajęć oraz podczas konsultacji

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Ocena poprawności przygotowanego planu pracy dyplomowej

4. Ocena przydatności zbioru literatury niezbędnej do przygotowania manuskryptu pracy, jej znajomości i wykorzystania w przygotowanym manuskrypcie pracy dyplomowej

Zakres tematów:

Tematykę i harmonogram zajęć student ustala indywidualnie z prowadzącym pracownię, zgodnie ze specyfiką tematu pracy dyplomowej.

Studenci mają wybór tematów z dyscypliny nauki biologiczne, nauki chemiczne i ekonomia i finanse.

Pracownia dyplomowa z zakresu nauk biologicznych:

1. Zależność między rolnictwem a gospodarką łowiecką

2. Łąki kwietne w miastach – idea i zastosowanie

3. Zielone dachy

4. Konopie siewne – roślina przyszłości

5. Wpływ miast na ptaki

6. Ekologiczne włókna w przemyśle

Pracownia dyplomowa w zakresie ekonomii i finansów:

1. Analiza efektywności odnawialnych źródeł energii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

2. Analiza efektywności proekologicznej działalności na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

3. Turystyka w Narwiańskim Parku Narodowym

4. Turystyka w regionie Puszczy Białowieskiej

Metody dydaktyczne:

projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Paweł Mirski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)