Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3PRD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. zimowy
III rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, nabywa umiejętności wyszukiwania literatury naukowej dotyczącej tematyki pracy, analizuje prace źródłowe i dokonuje syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy przeglądowej. Zapoznaje się z metodami pracy laboratoryjnej (terenowej) uczestnicząc w pracy zespołu badawczego, planuje i wykonuje eksperymenty, przygotowuje raporty z otrzymanych wyników i je interpretuje, jeśli tematyka pracy dyplomowej tego wymaga (praca eksperymentalna). Student może wybrać pracownię dyplomową w zakresie nauk biologicznych lub ekonomii i finansów

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne lub dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: III rok /V semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 45 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 45 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 17,5 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 62,5 godz

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony przyrody (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie narzędzia matematycznego i informatycznego opisu oraz statystycznej interpretacji zjawisk przyrodniczych a także zjawisk społeczno-gospodarczych (KA6_WG3)

4. Student zna i rozumie kluczowe kategorie ekonomii i finansów, podstawowe teorie mikro- i makroekonomii oraz zasady funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym (KA6_WG5)

5. Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy (KA6_UW4)

6. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_UO1)

7. Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę a także umiejętności (KA6_UU1)

8. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Ocena poprawności przygotowanego planu pracy dyplomowej

4. Ocena przydatności zbioru literatury niezbędnej do przygotowania manuskryptu pracy, jej znajomości i wykorzystania w przygotowanym manuskrypcie pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Paweł Mirski
Prowadzący grup: Paweł Mirski, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Paweł Mirski
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Alina Stankiewicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Paweł Mirski
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Alina Stankiewicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)