Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dypolomowa II 320-ES1-3PRO2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student stosując właściwą terminologię charakteryzuje i przedstawia różnorodność organizmów i organizację życia na poszczególnych poziomach w pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie znaczenie i sposoby prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa, co przedstawia w pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie potrzebę działań organów państwowych, organizacji pozarządowych i pojedynczych jednostek na rzecz ochrony przyrody, co przedstawia w pracy dyplomowej w zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_WG2)

4. Student zna i potrafi prawidłowo opisać kluczowe teorie mikro- i makroekonomiczne oraz zasady funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym przygotowując pracę dyplomową w zakresie ekonomii i finansów (KA6_WG5)

5. Student zna terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień społecznych dotyczących biznesu, zielonej gospodarki, ochrony środowiska i edukacji przyrodniczej społeczeństwa, i stosuje ją prawidłowo przygotowując manuskrypt pracy dyplomowej (KA6_WK1, UK1)

6. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze lub gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi, zgodnie z zasadami metodologicznymi badań przyrodniczych lub społecznych, w zależności od wybranego tematu pracy dyplomowej (KA6_UW1, WK2)

7. Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów do prawidłowego wyboru treści oraz poprawnego przedstawienia analiz i problemów będących tematem pracy dyplomowej (KA6_UW5)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy prac źródłowych i dokonania syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy dyplomowej (KA6_KK1)

9. Student jest gotów do kontaktu z promotorem w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów w trakcie przygotowania pracy dyplomowej (KA6_KK2)

Sposoby weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się:

KA6_WG1, WG2, WG5, WK1, WK2, UW5, UW1, UK1, UK2, KK1 - Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej

KA6_KK2 - czynny udział w konsultacjach

KA6_WG1, WG2, WG5, WK1, WK2, UW5, UW1, UK1, UK2, KK1 - Ocena pracy dyplomowej przed złożeniem do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zakres tematów:

Tematykę i harmonogram zajęć student ustala indywidualnie z prowadzącym pracownię, zgodnie ze specyfiką tematu pracy dyplomowej.

Studenci mają wybór tematów z dyscypliny nauki biologiczne, nauki chemiczne i ekonomia i finanse.

Pracownia dyplomowa z zakresu nauk biologicznych:

1. Zależność między rolnictwem a gospodarką łowiecką

2. Łąki kwietne w miastach – idea i zastosowanie

3. Zielone dachy

4. Konopie siewne – roślina przyszłości

5. Wpływ miast na ptaki

6. Ekologiczne włókna w przemyśle

Pracownia dyplomowa w zakresie ekonomii i finansów:

1. Analiza efektywności odnawialnych źródeł energii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

2. Analiza efektywności proekologicznej działalności na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

3. Turystyka w Narwiańskim Parku Narodowym

4. Turystyka w regionie Puszczy Białowieskiej

Metody dydaktyczne:

projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsulta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:45, (sala nieznana)
Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Paweł Mirski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)