Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracoenia dypolomowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-ES1-3PRO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracoenia dypolomowa II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznes - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką

promotora lub opiekuna pracy, poznaje zasady pisania pracy licencjackiej, w tym, rolę poszczególnych części pracy licencjackiej. Student nabywa umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem językowym i

logicznym, z zastosowaniem terminologii naukowej. Zwracana jest uwaga na rolę odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury,

raportowania wyników analiz i graficznego ich przedstawiania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 150 godz. w tym: udział w zajęciach pozawykładowych 30 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 116,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 33,8 godz., nakład

pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 150 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie teorie i metodologie badań ekonomicznych, w tym marketingowych, oraz teorie i metodologie badań przyrodniczych i ścisłych (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz gospodarczą i wdrożeniową (KA6_WK6)

3. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_UO7)

4. Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU8)

5. Student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu ekobiznesu (KA6_KK1)

6. Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

(KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Dorota Czajkowska-Szczykowska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Izabella Jastrzębska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Edyta Jermakowicz, Beata Kalska-Szostko, Dariusz Kiełczewski, Violetta Macioszek, Ewa Oleńska, Aleksandra Staszak, Izabela Tałałaj, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Dorota Czajkowska-Szczykowska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Izabella Jastrzębska, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Edyta Jermakowicz, Beata Kalska-Szostko, Dariusz Kiełczewski, Violetta Macioszek, Ewa Oleńska, Aleksandra Staszak, Izabela Tałałaj, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.