Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ewolucji 320-MS1-2PEW
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Krzanowska H, Łomnicki A, Rafiński J, Szarski H, Szymura JM. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa.

2. Futuyma DJ. 2008. Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Szarski H. 1986. Mechanizmy ewolucji. PWN, Warszawa.

4. Brown TA. 2021. Genomy. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

5. Mayr E. 1974. Populacje, gatunki i ewolucja. Wiedza Powszechna, Warszawa.

6. Baturo W. (red.). 2003. Biologia. Spojrzenie na człowieka. PWN, Warszawa.

Efekty.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student opisuje zmienność populacji i gatunków (KP6_WG1).

2. Student potrafi omówić powiązania zasad dziedziczenia z prawidłowościami ewolucji organizmów (KP6_WG5).

3. Student potrafi wyjaśnić podłoże procesów ewolucyjnych zachodzących w populacjach oraz między populacjami i gatunkami (KP6_WG7).

Umiejętności:

4. Student potrafi zastosować prawo Hardy'ego-Weinberga do badania procesów zachodzących w populacjach naturalnych (KP6_UW2).

5. Student pracuje zespołowo w celu rozwiązywania problemów oraz wykonuje zadania wynikające z podziału pracy w grupie (KP6_UO2).

Kompetencje społeczne:

6. Student poddaje krytycznej analizie informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KP6_KK2).

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

KP6_WG1, KP6_WG5, KP6_WG7, KP6_UW2 - pisemne kolokwia i kartkówki

KP6_UO2, KP6_KK2 - bieżąca ocena pracy w grupie i dyskusji w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego zajęcia z koniecznością odpracowania).

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kartkówek oraz dwóch pisemnych kolokwiów obejmujących wiedzę nabytą w czasie zajęć. Do zaliczenia wymagana jest ocena pozytywna z każdego z dwóch kolokwiów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zakres tematów:

1. Rodzaje zmienności i metody jej badania

2. Odczytywanie i interpretacja wyników elektroforezy białek. Obliczanie frekwencji alleli i genotypów w loci enzymatycznych.

3. Odczytywanie i interpretacja wyników mikrosatelitarnego DNA. Analiza pokrewieństwa osobników w oparciu o markery mikrosatelitarne.

4. Odczytywanie i interpretacja wyników mitochondrialnego DNA. Obliczanie frekwencji haplotypów. Wykorzystanie markerów dziedziczonych jednorodzicielsko do ustalania linii matczynych.

5. Prawo Hardy'ego-Weinberga. Obliczanie częstości alleli i genotypów w populacjach.

6. Działanie doboru naturalnego. Symulacja działania doboru kierunkowego.

7. Obliczanie współczynnika pokrewieństwa osobników jako podstawa działania doboru krewniaczego.

8. Dryf genetyczny. Symulacja wpływu migracji, mutacji i zdarzeń losowych na równowagę genetyczną w dużych i małych populacjach.

9. Definicje gatunku i ograniczenia ich stosowania. Klasyfikacja populacji do gatunku biologicznego, morfologicznego i filogenetycznego.

10. Symulacja powstawania adaptacji i działania mimikry.

11. Rodzaje specjacji. Symulacja specjacji allopatrycznej. Mechanizmy izolacji rozrodczej.

12. Ewolucja hominidów. Identyfikacja i charakterystyka przedstawicieli człowiekowatych na podstawie cech czaszek.

13. Ewolucja człowieka. Podobieństwa i różnice w kariotypie człowieka i szympansa.

14. Ewolucja człowieka. Analiza sekwencji DNA pseudogenu GULO w celu wyjaśnienia, dlaczego człowiek utracił zdolność syntezy wit. C.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, burza mózgów, przeprowadzanie symulacji, analiza wyników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:45, sala 3031
Agnieszka Bona, Agata Kostro-Ambroziak 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)