Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalizacja w gospodarce światowej 330-MS2-2GGS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Globalizacja, integracja, konkurencyjność, red. A, Grynia, Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Wilno 2020.

Current trends in the global economy : from the perspective of Japanese and Polish economists, eds. B. Drelich-Skulska, M. Hiraike Okawara, Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, Wroclaw 2021.

Z. Wysokińska, J. Witkowska, Unia Europejska w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, red. E. Molendowski, A. Mroczek, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.

Gospodarka światowa w dobie przesilenia, red. E. Zeman-Miszewska, A. Grabowska-Powaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2GGS_W01 - egzamin końcowy

2GGS_W02 - egzamin końcowy

2GGS_W03 - egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy pisemny w zakresie tematyki poruszanej na wykładach. Student powinien uzyskać przynajmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka globalizacji.

2. Istota, geneza i podstawowe problemy procesu globalizacji.

3. Uwarunkowania instytucjonalne.

4. Rynki finansowe. Kryzysy finansowe.

5. Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej.

6. Kapitał ludzki.

7. Korporacje transnarodowe – ich rola i funkcjonowanie.

8. Gospodarki narodowe – granice suwerenności.

9. Gospodarka oparta na wiedzy.

10. Globalizacja a trwałość demokracji.

11. Procesy integracji a globalizacja.

12. Źródła i uwarunkowania dążeń integracyjnych.

13. Przykłady tendencji integracyjnych na świecie i płynące stąd doświadczenia.

14. Teorie ekonomii wobec procesów globalizacyjnych.

15. Perspektywy procesu globalizacji.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny i konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 205
Marek Proniewski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)