Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki multimedialne 420-IS2-1TMUL-22
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bednarek J. Multimedia w kształceniu, Mikom, Warszawa 2006

Sayood K., Kompresja danych wprowadzenie, Wydawnictwo RM 2002, Warszawa

Bremer A., Sławik M., Technologia informacyjna z informatyką, Videograf, Warszawa 2002

materiały online z zakresu Multimediów, publikacje i materiały konferencyjne z zakresu Technik multimedialnych np. https://scholar.google.com/

Literatura uzupełniająca:

Danowski B., Komputerowy montaż wideo – ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice 2006

Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, Warszawa 1996.

Foley J.D. i inni, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001

Sokół R., MP3 i DivX – ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2002

Zimek R., SwiSHmax – animacje Flash – jakie to proste, Mikom , Warszawa 2007

Kurose J., Ross K., Sieci komputerowe od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Helion 2006

Heim K., Metody kompresji danych, Mikom, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wie i potrafi wymienić i scharakteryzować najpopularniejsze aplikacje wspomagające tworzenie aplikacji multimedialnych - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, dyskusja problemowa.

Zna i potrafi szczegółowo opisać budowę aplikacji multimedialnych, związanych z zagadnieniami z zakresu multimediów, grafiki, dźwięku i animacji komputerowej - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, dyskusja problemowa.

Ma podstawową wiedzę z zagadnień sprzętowej i programowej konfiguracji systemów operacyjnych dla zastosowań multimedialnych oraz zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych - dyskusja problemowa, praca z dokumentacją techniczną.

Potrafi wyjaśnić wiedzę zdobytą w szerokim spektrum zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych łączących grafikę, dźwięk, animacje - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach, dyskusja problemowa..

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, przeanalizować problem i zaprojektować aplikację multimedialną zastosowaną do danego problemu -praca z literaturą, dyskusja problemowa.

Potrafi dobrać właściwą reprezentację wiedzy dla dziedziny multimediów, opracować odpowiednią strukturę bazy wiedzy, zaimplementować ją, potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej z dziedziny multimediów - obserwacja aktywności na zajęciach, praca z literaturą, raport.

Potrafi w krytyczny sposób ocenić wyniki eksperymentów dobierając właściwą metodę wnioskowania przy tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych - aktywność na zajęciach, dyskusja problemowa, rozwiązywane zadań problemowych.

Potrafi myśleć i rozwiązywać problemy w kreatywny sposób - dyskusja problemowa.

Kompetencje społeczne:

Uzupełnia systematycznie swoją wiedzę z nowych zagadnień w obszarze technik multimedialnych i narzędzi do ich tworzenia - praca z literaturą.

Weryfikacja wiedzy - zaliczenie pisemne w formie testu (pytania otwarte i zamknięte).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu z oceną w formie pisemnej - test zaliczeniowy. Uzyskanych min. 51% ogólnej liczby punktów.

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w semestrze wynosi 20% zajęć. Gdy przekroczone 20% nieobecności, to trzeba je odpracować podczas konsultacji.

Zakres tematów:

Multimedia jako forma komunikowania się - zastosowania multimediów. Urządzenia multimedialne. Przechowywanie danych - dane tekstowe, liczbowe oraz multimedialne. Instalacje i obsługa programów multimedialnych. Metody tworzenia prezentacji (aplikacji) multimedialnych. Internet i multimedia - charakterystyka parametrów sprzętu, sieci i oprogramowania niezbędnego dla wykorzystania aplikacji multimedialnych w sieci Internet. Mechanizmy i oprogramowanie do odbierania w Internecie informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym. Internetowy przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym - wideokonferencje. Sieci multimedialne. Kompresja danych - standaryzacja formatów, kompresja stratna i bezstratna, symetryczna i asymetryczna, dwu- i trójwymiarowa, entropia i redundancja. Możliwości komputera w zakresie audio, wideo, synteza dźwięków, karty dźwiękowe - standardy i zgodności, systemy kodowania audio, wideo, technologie audio/wideo, formaty. Charakterystyka transmisji multimedialnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład: 15 godz., wykłady, prezentacja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 2004
Wiesław Półjanowicz 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)