Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1TMUL-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot umożliwia poznanie najpopularniejszych aplikacji wspomagających tworzenie aplikacji multimedialnych. Pozwala przede wszystkim na poszerzenie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć z zakresu multimediów, grafiki, dźwięku i animacji komputerowej. Umożliwia również zdobycie wiedzy z zagadnień sprzętowej i programowej konfiguracji systemów operacyjnych dla zastosowań multimedialnych oraz zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych. Podstawy technik multimedialnych zapewniają zdobycie wiedzy, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej, w szerokim spektrum zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych łączących grafikę, dźwięk, animacje. Przedstawia techniki cyfrowe pracy z obrazem (filmem) i dźwiękiem.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów najpopularniejszymi aplikacjami wspomagającymi tworzenie aplikacji multimedialnych. Założenia przedmiotu umożliwiają również zdobycie i poszerzenie wiedzy z zagadnień sprzętowej i programowej konfiguracji systemów do zastosowań multimedialnych oraz zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych i demonstracyjnych.

Multimedia jako forma komunikowania się - zastosowania multimediów. Urządzenia multimedialne. Internetowy przekaz obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym - wideokonferencje. Kompresja danych multimedialnych.

Entropia. Redundancja. Kompresja stratna – standard JPEG, MPEG Video, MPEG Audio. Kompresja bezstratna - metoda Huffmana, budowa drzewa Huffmana. Metody słownikowe (LZ). Systemy kodowania grafiki, audio, wideo - formaty. Cyfrowy zapis i obróbka dźwięku, sekwencji wideo. Animacje komputerowe, „video capturing”. Aplikacje multimedialne, tutoriale.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 15, Laboratorium: 15

Metody dydaktyczne: Metody tradycyjne (podające) - wykład, prezentacja, pokaz / demonstracja, Metody aktywizujące - ćwiczenia klasyczne, ćwiczenia symulacyjne, dyskusja, analiza przypadku.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15h

- laboratorium 15h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5h

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 12h

Przygotowanie do egzaminu: 8h

Czas trwania egzaminu: 2h

Zadania projektowe realizowane w domu: 15h

Udział w konsultacjach: 11h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 44h, 1,7 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h, 2,3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bednarek J. Multimedia w kształceniu, Mikom, Warszawa 2006

Sayood K., Kompresja danych wprowadzenie, Wydawnictwo RM 2002, Warszawa

Bremer A., Sławik M., Technologia informacyjna z informatyką, Videograf, Warszawa 2002

Multimedia Projects in the Classroom: A Guide to Development

and Evaluation, Autors Timothy D. Green,Abbie Brown

Multimedia Systems, Concepts Standards and Practice

Ramesh Yerraballi, http://users.ece.utexas.edu/~ryerraballi/MSB/Contents.html

online journals, especially Multimedia

Literatura uzupełniająca:

Danowski B., Komputerowy montaż wideo – ćwiczenia praktyczne, Helion Gliwice 2006

Zimek R., SwiSHmax – animacje Flash – jakie to proste, Mikom , Warszawa 2007

Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, Warszawa 1996.

Foley J.D. i inni, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001

Sokół R., MP3 i DivX – ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2002

Kurose J., Ross K., Sieci komputerowe od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Helion 2006

Heim K., Metody kompresji danych, Mikom, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wie i potrafi wymienić i scharakteryzować najpopularniejsze aplikacje wspomagające tworzenie aplikacji multimedialnych - KP7_WG9, KP7_WG10.

Zna i potrafi szczegółowo opisać budowę aplikacji multimedialnych, związanych z zagadnieniami z zakresu multimediów, grafiki, dźwięku i animacji komputerowej - KP7_WG9, KP7_WG10.

Ma podstawową wiedzę z zagadnień sprzętowej i programowej konfiguracji systemów operacyjnych dla zastosowań multimedialnych oraz zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych - KP7_WG9.

Zna i potrafi wyjaśnić wiedzę zdobytą w szerokim spektrum zastosowań komputera jako narzędzia w tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych łączących grafikę, dźwięk, animacje - KP7_WG10, KP7_WK1.

Umiejętności:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, przeanalizować problem i zaprojektować aplikację multimedialną zastosowaną do danego problemu - KP7_UU1, KP7_UW11.

Potrafi dobrać właściwą reprezentację wiedzy dla dziedziny multimediów, opracować odpowiednią strukturę bazy wiedzy, zaimplementować ją, potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej z dziedziny multimediów - KP7_UW12, KP7_UW13, KP7_UU1.

Potrafi w krytyczny sposób ocenić wyniki eksperymentów dobierając właściwą metodę wnioskowania przy tworzeniu interaktywnych aplikacji prezentacyjnych - KP7_UW11, KP7_UW12, KP7_UW13., KP7_UW15

Potrafi stworzyć aplikację multimedialną łączącą grafikę, dźwięk, film i animacje w dowolnej technologii informatycznej oraz zaprezentować i omówić jej działanie - KP7_UW11, KP7_UW12, KP7_UW13.

Potrafi myśleć i rozwiązywać problemy w kreatywny sposób oraz rozwijać się w aspekcie dziedziny multimediów - KP7_UO4, KP7_UU2.

Kompetencje społeczne:

Uzupełnia systematycznie swoją wiedzę z nowych zagadnień w obszarze technik multimedialnych i narzędzi do ich tworzenia - KP7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie wykładu na ocenę - test pisemny.

Laboratorium: wykonanie aplikacji multimedialnej, ocena prac.

Ocena końcowa zgodnie ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Półjanowicz
Prowadzący grup: Wiesław Półjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)