Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia ewolucyjna 320-PS2-2EWO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

Avise J. C. 2008. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. WUW, Warszawa.

Dawkins R. 2012. Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Dawkins R. 2018. Opowieść przodka. WAB, Warszawa.

Futuyma D. J. 2009. Ewolucja. WUW, Warszawa.

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H. i Szymura J.M. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student opanowuje warsztat pojęciowy biologii ewolucyjnej (KP7_WG1)

2. student zna i charakteryzuje programy badawcze z zakresu biologii ewolucyjnej np. psychologię ewolucyjną, teorie historii życiowych,

ewolucję starzenia, ewolucję wirulencji, medycynę darwinowską (KP7_WG3)

3. student wykorzystuje zdobytą wiedzę do zrozumienia i interpretacji zagadnień z pogranicza nauk przyrodniczych i humanistycznych (KP7_WG3)

4. student wykorzystuje zdobytą wiedzę do weryfikacji prawdziwości informacji wymagających zrozumienia metodologii nauk biologicznych (KP7_WG3)

5. student zna i wyjaśnia mechanizmy prowadzące do specjacji, wskazuje i charakteryzuje czynniki prowadzące do ewolucji organizmów

żywych (KP7_WG5)

6. student identyfikuje wątpliwości w rozumieniu wybranych zagadnień, stara się je wyjaśniać (KP7_WG3).

Kompetencje społeczne:

7. student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z zakresu nauk biologicznych, w tym biologii ewolucyjnej i zagadnień pokrewnych (KP7_KK1)

8. student jest gotów do stosowania zasad etyki w zdobywaniu i propagowaniu wiedzy z zakresu nauk biologicznych (KP7_KR1).

Sposoby weryfikacji:

KP7_WG3 (pkt. 6) - konsultacje z prowadzącym zajęcia

KP7_WG1, WG3, WG5 (pkt. 1-5), KK1 oraz KR4 - egzamin pisemny (zadania typu otwartego).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu: ocena pozytywna z testu typu otwartego.

Większość treści wykładu oparta jest o literaturę anglojęzyczną, niedostępną w polskim tłumaczeniu. Studenci mają dostęp do pełnych

treści wykładów oraz listy otwartych zagadnień egzaminacyjnych.

Zakres tematów:

1. Aparat pojęciowy biologii ewolucyjnej: dostosowanie, adaptacja, dobór naturalny i jego mechanizmy.

2. Podstawy genetyki ilościowej: odziedziczalność cech, plastyczność fenotypowa, interakcje gen-środowisko, reakcja na dobór,

podstawowe mechanizmy epigenetyczne.

3. Teoria historii życiowych: założenia i mechanizmy. Zastosowanie teorii do objaśniania zróżnicowania biologicznego.

4. Hipotezy tłumaczące ewolucję starzenia jako przykład zastosowania teorii historii życiowych i integracji procesów biologicznych na

wszystkich poziomach ich organizacji.

5. Ewolucyjne hipotezy ewolucji wirulencji, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji systemu patogen-gospodarz.

6. Program badawczy medycyny darwinowskiej: zdrowie i choroba w świetle teorii doboru naturalnego.

7. Program badawczy psychologii ewolucyjnej: założenia, metodologia, skuteczność poznawcza.

8. Dobór naturalny a dobór kulturowy, ich znaczenie w ewolucji człowieka i powstawaniu cywilizacji.

9. Wyzwania globalne: hipoteza Gai a dobór naturalny.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

2. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Konarzewski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)