Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej 400-US1-2OPC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

A. Florczak, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin w formie pisemnej/ustnej.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej, np. Edu Portal

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu:

Prawa człowieka we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Pojęcie praw człowieka.

Międzynarodowe prawo praw człowieka.

Rozwój i znaczenie międzynarodowego prawa praw człowieka

Katalog praw i wolności jednostki w prawie międzynarodowym

2. Prawa człowieka w porządku międzynarodowym:

Źródła międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka.

Uniwersalizm ochrony praw człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Regionalne systemy ochrony praw człowieka.

Europejski model ochrony praw człowieka.

Pozaeuropejskie podejścia do regionalnej ochrony praw człowieka.

Międzynarodowe środki kontroli praw człowieka.

3. Działalność Rada Europy:

Geneza Rady Europy.

Cele i zadania Rady Europy.

Skład i struktury organizacyjne Rady Europy.

Członkostwo w RE – rodzaje i warunki.

Dorobek prawny Rady Europy.

4. Model ochrony praw człowieka w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności:

Zakres podmiotowy ETPC.

Zakres przedmiotowy ETPC.

Mechanizm kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Ewolucja systemu ochrony w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Charakter skargi indywidualnej.

Charakter skargi międzypaństwowej.

Charakter prawnomiędzynarodowy zobowiązań zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

5. Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

Struktury organizacyjne ETPC

Skład sędziowski ETPC.

Rozpoznawanie skarg indywidualnych.

Implementacja orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w krajowych porządkach prawnych

6. Europejska Konwencja o zakazie tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania:

Zakres podmiotowy Europejskiej Konwencji o zakazie tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania.

Zakres przedmiotowy Europejskiej Konwencji o zakazie tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania.

7. Rozwój ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej.

8. Sądowe i pozasądowe środki kontroli ochrony praw człowieka w systemie prawnym Unii Europejskiej.

9. Pojęcie i istota obywatelstwa europejskiego.

10. Ombudsman Unii Europejskiej (kompetencje i działalność).

11. Petycje do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

12. Karta Praw Podstawowych UE (zakres podmiotowy i przedmiotowy).

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem współczesnych narzędzi technologicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala NZ-nauczanie zdalne
Anna Doliwa-Klepacka 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)