Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki 360-MS2-1POD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

* Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 2000.

* Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, 1999.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

* Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2008.

* Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2002 lub Kupisiewicz C., Dydaktyka, Kraków 2012.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019 lub Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2,

Warszawa 2004

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

* Potyrała K., iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja – antynomie – konteksty, Kraków 2017.

*Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- współczesne i klasyczne teorie dotyczące procesu kształcenia, uczenia się i nauczania, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz ich wartości aplikacyjnych (KP7_WG2).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej (KP7_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: egzamin pisemny - test

Kryteria oceniania: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie egzaminu następuje przy

uzyskaniu min. 50% ogólnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna.

2. Współczesne ujęcia i interpretacje procesu uczenia się i nauczania. Paradygmat konstruktywistyczny w planowaniu procesu

kształcenia.

3. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele szkoły.

4. Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

5. Treści, zasady i metody kształcenia.

6. Koncepcje kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

7. Style pracy nauczyciela z uczniami

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja multimedialna)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2058
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)