Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-1POD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: Moduł spec. 1 rok sem. letni Matematyka - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem realizacji treści przedmiotu "Podstawy dydaktyki" w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych wymaganych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela.

Celem realizacji treści wykładów z "Podstaw dydaktyki" jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: nadobowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok II stopień II semestr

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu treści humanistycznych i społecznych wymaganych od absolwenta kształcenia średniego

Liczba godzin ćwiczeń: 15

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, pokaz, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: zbiorowa, grupowa

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 7 godz.

- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 10 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń: 9 godz.

- konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 24 godz.

Literatura:

* Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2015.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

* Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, Warszawa 2007.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019 lub Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2, Warszawa 2004

* Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2002 lub Kupisiewicz C., Dydaktyka, Kraków 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- współczesne i klasyczne teorie dotyczące procesu kształcenia, uczenia się i nauczania, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz ich wartości aplikacyjnych (KP7_WG2).

Student w zakresie umiejętności:

- potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów elementy procesu kształcenia, zwłaszcza dotyczące materiałów i środków (w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej), jak i metod kształcenia oraz form organizacji pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych (KP7_UW2)

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej (KP7_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kolokwium pisemne: test (ćwiczenia), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach;

egzamin pisemny: test (wykład)

Kryteria oceniania testu: zaliczenie egzaminu/ćwiczeń następuje przy uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)