Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym) 370-AS2-1SWJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej:

Brown G.D., Rice S., Professional English in Ust, Law, Cambridge 2007

Sierocka H., Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, C.H. Beck 2014

Theodoulou S.Z., Public Administration: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Milakovich M.E., Public Administration in America, Warsworth Publishing Company 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG3 - uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego); sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK3 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz terminologią prawniczą; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

KA7_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

KA7_UK2 - prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym); sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK3 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej; sposób weryfikacji: zaliczenie ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (ustne obowiązkowe prezentacje studentów oraz zadania e-learning)

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zagadnienia poszczególnych zajęć w sali (bądź zdalnych) będą ustalone ze studentami w ramach tematów ich obowiązkowych prezentacji.

Zagadnienia części e-learning:

1. Administrative manager

2. Knowledge management

3. Ethics in organizations

4. Global poverty

5. Human rights

6. Environment

7. Brexit

Metody dydaktyczne:

Zajęcia podzielone są na dwie części - pierwsza odbywa się w sali (lub zdalnie) przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych, prezentacji ustnych studentów oraz konsultacji; druga część realizowana jest przy użyciu platformy Blackboard (zadania do wykonania) oraz konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:00 - 17:30, sala e-learning
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 311
Justyna Kulikowska-Kulesza 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)