Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1SWJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Kurs wymaga od studenta posiadania umiejętności językowych z j. angielskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej pracownika administracji publicznej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych. W czasie zajęć student zostanie przygotowany do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach. Student zostanie także przygotowany do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu szerokopojętej administracji publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr I (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godziny konwersatorium (w tym 14 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 14 godz. e-learninigu), przygotowanie do zajęć i zaliczenie 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz. Razem: 64 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej:

Brown G.D., Rice S., Professional English in Ust, Law, Cambridge 2007

Sierocka H., Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, C.H. Beck 2014

Theodoulou S.Z., Public Administration: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Milakovich M.E., Public Administration in America, Warsworth Publishing Company 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG3 - uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego); Sposób weryfikacji: Zaliczenie obowiązkowej prezentacji w trakcie zajęć w sali (lub zdalnie) oraz wykonanie zadań w e-learningu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP7_UK3 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz terminologią prawniczą; Sposób weryfikacji: Zaliczenie obowiązkowej prezentacji w trakcie zajęć w sali (lub zdalnie) oraz wykonanie zadań w e-learningu

KP7_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; Sposób weryfikacji: Zaliczenie obowiązkowej prezentacji w trakcie zajęć w sali (lub zdalnie) oraz wykonanie zadań w e-learningu

KP7_UK2 - prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym); Sposób weryfikacji: Zaliczenie obowiązkowej prezentacji w trakcie zajęć w sali (lub zdalnie) oraz wykonanie zadań w e-learningu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP7_KK3 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracji publicznej; Sposób weryfikacji: Zaliczenie obowiązkowej prezentacji w trakcie zajęć w sali (lub zdalnie) oraz wykonanie zadań w e-learningu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie obowiązkowej prezentacji w trakcie zajęć w sali (lub zdalnie) oraz wykonanie zadań w e-learningu

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej."

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej pracownika administracji publicznej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych. W czasie zajęć student zostanie przygotowany do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach. Student zostanie także przygotowany do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu szerokopojętej administracji publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr I (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godziny konwersatorium (w tym 15 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learninigu), przygotowanie do zajęć i zaliczenie 12,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej:

Brown G.D., Rice S., Professional English in Ust, Law, Cambridge 2007

Sierocka H., Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, C.H. Beck 2014

Theodoulou S.Z., Public Administration: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Milakovich M.E., Public Administration in America, Warsworth Publishing Company 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej pracownika administracji publicznej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych. W czasie zajęć student zostanie przygotowany do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach. Student zostanie także przygotowany do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu szerokopojętej administracji publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr I (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godziny konwersatorium (w tym 14 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 14 godz. e-learninigu), przygotowanie do zajęć i zaliczenie 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz. Razem: 64 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej:

Brown G.D., Rice S., Professional English in Ust, Law, Cambridge 2007

Sierocka H., Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, C.H. Beck 2014

Theodoulou S.Z., Public Administration: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Milakovich M.E., Public Administration in America, Warsworth Publishing Company 2006

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej pracownika administracji publicznej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych. W czasie zajęć student zostanie przygotowany do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach. Student zostanie także przygotowany do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu szerokopojętej administracji publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - I rok/semestr I (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godziny konwersatorium (w tym 14 godzin e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, zadania e-learning, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 14 godz. e-learninigu), przygotowanie do zajęć i zaliczenie 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz. Razem: 64 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej:

Brown G.D., Rice S., Professional English in Ust, Law, Cambridge 2007

Sierocka H., Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika, C.H. Beck 2014

Theodoulou S.Z., Public Administration: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2016

Wykaz literatury uzupełniającej:

Milakovich M.E., Public Administration in America, Warsworth Publishing Company 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)