Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy procesu karnego 370-KS1-3PPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

KA6_WG4 – podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2 – formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

KA6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu praw; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

KA6_UO1 – współudział z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym); sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

KA6_UO1 – samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania i przestępczości oraz patologiom społecznym; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy pisemny lub ustny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie procesu karnego i jego funkcji;

2. Źródła prawa karnego procesowego i ich hierarchia

3. Cel procesu karnego

4. Przedmiot procesu karnego

5. Działy prawa karnego procesowego

6. Postępowanie zasadnicze .

1. Ogólne zagadnienia o naczelnych zasadach procesu karnego i ich podział

2. Zasada prawdy materialnej

3. Zasada obiektywizmu

4. Zasada In dubio pro reo

5. Ciężar dowodu

6. Zasada swobodnej oceny dowodów

7. Zasada bezpośredniości

8. Zasada legalizmu

9. Zasada prawa do obrony

10. Zasada publiczności

11. Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności

12. Zasada skargowości i ścigania z urzędu

1. Przesłanki procesowe

2. Organy procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego

3. Właściwości sądów

4. Składy sądów

5. Spory kompetencyjne

6. Wyłączenie sędziego – iudex inhablis i suspectus

1. Strony procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego

2. Oskarżyciel publiczny i ustawa o prokuraturze

3. Pokrzywdzony

4. Oskarżyciel posiłkowy

5. Oskarżyciel prywatny

6. Podejrzany a oskarżony

7. Przedstawiciel społeczny

1. Uczestnicy postępowania karnego

2. Obrońca z wyboru i z urzędu

3. Obrońca a pełnomocnik procesowy

4. Biegli

1. Czynności procesowe – pojęcie, rodzaje i podziały

2. Porządek czynności procesowych

3. Skutki czynności procesowych

4. Konwalidacja wadliwych czynności procesowych

5. Dokumentacja czynności procesowych

6. Forma i tryb podejmowania i zaznajamiania z treścią czynności procesowych

7. Decyzje procesowe – wyroki postanowienia i zarządzenia

8. Prawomocność decyzji procesowych – formalna i materialna

9. Terminy – zawite, prekluzyjne i instrukcyjne; sposób ich obliczania.

10. Przywracanie terminów

11. Doręczenia

12. Przebieg narady nad orzeczeniem i procedura głosowania

13. Postępowanie renowacyjne

1. Ogólne wiadomości o dowodach – pojęcie, rodzaje i podziały dowodów

2. Prawo i postępowanie dowodowe

3. Źródło dowodu, środek dowodowy, przedmiot dowodu

4. Notoryjność powszechna i urzędowa

5. Wniosek dowodowy – dopuszczenie, przesłanki oddalenia

6. Zakazy dowodowe

7. Świadek incognito i koronny

8. Prawo do odmowy składania zeznań

9. Odbieranie przyrzeczenia od świadka

10. Dowód z opinii biegłych; elementy opinii, uzupełnianie opinii

11. Oględziny miejsca osoby lub rzeczy

12. Przeszukanie

13. Kontrola i utrwalanie rozmów

1. Środki przymusu – pojęcie, podział i rodzaje

2. Zatrzymanie procesowe, porządkowe i administracyjne

3. Ujęcie obywatelskie a zatrzymanie

4. Tymczasowe aresztowanie i przesłanki jego stosowania

5. Terminy stosowania tymczasowego aresztowania

6. Areszt międzyinstancyjny

7. Poręczenie – definicja i rodzaje

8. Dozór Policji

9. List żelazny

10. List gończy i poszukiwanie oskarżonego

11. Rodzaje zabezpieczenia majątkowego

Metody dydaktyczne:

wykład, analiza literatury i orzecznictwa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 313
Cezary Kulesza 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)