Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 370-PN5-1PWO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 13 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019 (rozdziały II, IV, VII, VIII, XI, XII)

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (wybrane hasła).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KP7_WK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KP7_WK5 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KP7_UU2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KP7_KK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne .

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 3;

- analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

- zaliczenie końcowe, które odbędzie się formie pisemnej: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów; liczba punktów do uzyskania: 100.

Skala ocen:

bardzo dobry (5) co najmniej 91 pkt;

dobry plus (4,5) co najmniej 81 pkt;

dobry (4) co najmniej 71 pkt;

dostateczny plus (3,5) co najmniej 61 pkt;

dostateczny (3) co najmniej 51 pkt;

niedostateczny (2) poniżej 51 pkt.

Poprawne wykonanie ponad 75 % ze wszystkich zadań e-learningowych podnosi pozytywną ocenę końcową (w I terminie) o 0,5 stopnia.

Również szczególna aktywność na zajęciach w czasie rzeczywistym może podnieść końcową ocenę pozytywną o 0,5 stopnia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Pojęcie, budowa i rodzaje przepisów prawnych.

Pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych.

Pojęcie i klasyfikacja faktów prawnych.

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego.

Rodzaje podmiotów prawa: osoby fizyczne, osoby prawne, „ułomne” osoby prawne

Pojęcie i zakres zdolności prawnej.

Pojęcie i zakres zdolności do czynności prawnych.

Hierarchiczność systemu prawa.

Niesprzeczność systemu prawa.

Zupełność systemu prawa.

Pojęcie stosowania prawa.

Etapy stosowania prawa.

Rodzaje wypowiedzi. Wypowiedź normatywna.

Pojęcie normy prawnej jako wypowiedzi i pojęcie przepisu prawnego.

Język prawny i język prawniczy.

Dwupoziomowość języka prawnego, wprowadzenie do pojęcia rekonstrukcji normy.

Pojęcie i charakterystyka faktów prawotwórczych.

Pojęcie stanowienia prawa.

Fakty prawotwórcze w kulturze prawa stanowionego i w anglosaskiej kulturze prawnej.

Pojęcie techniki prawodawczej.

Akt normatywny – pojęcie i budowa.

Jednostki redakcyjne i systematyzacyjne aktu normatywnego i ich funkcja.

Koncepcje obowiązywania prawa: koncepcja formalnego obowiązywania prawa, aksjologiczna koncepcja obowiązywania prawa, socjologiczna koncepcja obowiązywania prawa.

Zakresy obowiązywania prawa: zakres osobowy, zakres terytorialny, zakres czasowy (pojęcie retroakcji, przepisy intertemporalne i końcowe).

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (również w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 23/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)