Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PN5-3PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 42
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M. Miemiec, P. Zawadzka (red.), Prawo finansów publicznych, Warszawa 2023 (7 pierwszych rozdziałów), dalej przywoływana jako "podstawowy podręcznik",

2) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WG4; sposób weryfikacji: egzamin;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WK3; sposób weryfikacji: egzamin.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW1; sposób weryfikacji: egzamin;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW3; sposób weryfikacji: egzamin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1; sposób weryfikacji: egzamin;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składać się będą wyniki z:

1) egzaminu pisemnego, który będzie składać się z 5 pytań opisowych (punktacja: 5 pytań x 8 pkt = 40 pkt.)

2) wyników zajęć e-learningowych (punktacja: 8 zadań e-learningowych x 3 pkt = 21 pkt).

Maksymalnie można zatem otrzymać 61 pkt.

Skala ocen od 2 do 5, przy czym:

bardzo dobry - co najmniej 91%, tj. 56 – 61 pkt.,

dobry plus - co najmniej 81%, tj. 50 – 55 pkt.,

dobry - co najmniej 71%, 44-49 pkt.,

dostateczny plus - co najmniej 61%, 38-43 pkt.,

dostateczny - co najmniej 51%, 32-37 pkt.

Egzamin będzie obejmował następujące treści:

1) wykład,

2) 7 pierwszych rozdziałów "podstawowego podręcznika",

3) rozdział X Konstytucji RP,

4) ustawa o finansach publicznych.

Zadania e-learningowe będą udostępnianie w dniu przewidzianym na zajęcia e-learningowe w systemie Usos. Student ma 7 dni na ich wykonanie. Dokładny termin wykonania będzie wskazywany w systemie Edu-portal. Nie ma możliwości przesłania rozwiązanego zadania po upływie wyznaczonego terminu. W przypadku, gdy więcej niż jeden student zamieści w systemie taką samą odpowiedź, każdy ze studentów, których sytuacja dotyczy otrzyma 0 pkt za dane zadanie.

W przypadku nieuzyskania wystarczającej do zaliczenia przedmiotu liczby punktów student ma prawo poprawy całości materiału.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1) Podstawowe pojęcia prawa finansów publicznych (wykład: 3, e-learning:1)

2) Źródła prawa finansów publicznych i zasady gospodarki finansowej (wykład: 3, e-learning:1)

3) Środki publiczne i jednostki sektora finansów publicznych (wykład: 2, e-learning: 6)

4) Budżet państwa i inne publiczne plany finansowe (wykład: 3, e-learning: 2)

5) Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa (wykład: 2, e-learning: 3)

6) Dług publiczny i deficyt budżetowy państwa (wykład: 0, e-learning: 3)

7) Kontrola finansowa (wykład: 3, e-learning: 0)

8) Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (wykład: 3, e-learning: 5)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, w tym również w formie e-learningu. Podczas wykładów oprócz wiedzy teoretycznej przedstawiane są określone przykłady praktyczne. Inne metody dydaktyczne: konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 9:55 - 11:55, sala 213
Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)