Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rolne 370-PS5-4ROL
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2019

J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019

J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017

J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu cywilnego i administracyjnego w wymiarze odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa publicznego w zakresie odnoszącym się do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie. K_W04 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm regulujących stosunki prawne w rolnictwie oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa rolnego. K_U01 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rolnego K_U03 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- widząc zmienność i dynamiczność regulacji prawa rolnego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01 - Sposoby weryfikacji - obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie/egzamin pisemny lub ustny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (odpowiedź na pytania opisowe oraz rozwiązanie kazusu).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, jego ewolucja i systematyka.

2. Źródła polskiego i unijnego prawa rolnego.

3. Podstawowe kategorie pojęciowe prawa rolnego (nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, problem przedsiębiorstwa rolnego, pojęcie produktów rolnych).

4. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego (zagadnienia ogólne, zgoda na nabycie nieruchomości rolnej wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR, prawo pierwokupu przysługujące KOWR oraz dzierżawcy nieruchomości rolnej, prawo nabycia przysługujące KOWR, obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej oraz sankcje za naruszenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

5. Prawo pierwokupu współwłaściciela nieruchomości rolnej, zasiedzenie nieruchomości rolnej w świetle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.

6. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

7. Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

8. Dzierżawa gruntów rolnych.

9. Umowa kontraktacji.

10. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (pozycja prawna, struktura).

11. Formy prawne dysponowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

12. Pojęcie lasu. Ograniczenia w obrocie lasami.

13. Obciążenia podatkowe rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatku rolnego (konstrukcja prawna podatku rolnego, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku rolnym, podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ulgi i zwolnienia w podatku rolnym).

14. Ubezpieczenia społeczne rolników (pozycja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, ubezpieczenie emerytalno -rentowe, zasady obliczania wysokości emerytury i renty rolniczej)

15. Umowa z następcą i umowa o pomocy przy zbiorach.

16. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów).

17. Wspólna Polityka Rolna UE – geneza, cele, rozwój.

18. Instrumenty prawne polityki rynkowej UE – wspólna organizacja rynków produktów rolnych.

19. Zadania i struktura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

20. Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.

21. Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE, instrumenty administracyjne i cywilnoprawne udzielania wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

22. Problematyka prawa żywnościowego.

23. Prawo własności intelektualnej w rolnictwie.

24. Spółdzielczość w rolnictwie.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, e-learning, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 211
Justyna Matys 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 211
Justyna Matys 20/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 211
Justyna Matys 20/ szczegóły
4 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 216
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Karol Skrodzki 21/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 216
każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Karol Skrodzki 22/ szczegóły
6 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 311
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Rafał Michałowski 22/ szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 311
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Rafał Michałowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)