Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rolne 370-PS5-4ROL
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2022

J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019

J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017

J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych (KA7_WG3)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) (KA7_WG4)

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa (KA7_UW1)

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa (KA7_UW3)

Kompetencje społeczne, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (KA7_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej (odpowiedź na pytania opisowe oraz rozwiązanie kazusu). Za udzielenie odpowiedzi na pytania opisowe można uzyskać 30 pkt, za rozwiązanie kazusu - 20 pkt (łącznie - 50 pkt).

Punktacja:

26-30 - dostateczny

31-35 - dostateczny plus

36-40 - dobry

41-45 - dobry plus

46-50 - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, jego ewolucja i systematyka.

2. Źródła polskiego i unijnego prawa rolnego.

3. Podstawowe kategorie pojęciowe prawa rolnego (nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, problem przedsiębiorstwa rolnego, pojęcie produktów rolnych).

4. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego (zagadnienia ogólne, zgoda na nabycie nieruchomości rolnej wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR, prawo pierwokupu przysługujące KOWR oraz dzierżawcy nieruchomości rolnej, prawo nabycia przysługujące KOWR, obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej oraz sankcje za naruszenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

5. Prawo pierwokupu współwłaściciela nieruchomości rolnej.

6. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.

7. Dziedziczenie gospodarstw rolnych.

8. Dzierżawa gruntów rolnych.

9. Umowa kontraktacji.

10. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (pozycja prawna, struktura).

11. Formy prawne dysponowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

12. Pojęcie lasu. Ograniczenia w obrocie lasami.

13. Obciążenia podatkowe rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatku rolnego (konstrukcja prawna podatku rolnego, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku rolnym, podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym, ulgi i zwolnienia w podatku rolnym).

14. Ubezpieczenia społeczne rolników (pozycja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, ubezpieczenie emerytalno -rentowe, zasady obliczania wysokości emerytury i renty rolniczej)

15. Umowa z następcą i umowa o pomocy przy zbiorach.

16. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej (planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych, scalanie i wymiana gruntów).

17. Wspólna Polityka Rolna UE – geneza, cele, rozwój.

18. Instrumenty prawne polityki rynkowej UE – wspólna organizacja rynków produktów rolnych.

19. Zadania i struktura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

20. Płatności bezpośrednie.

21. Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE, instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, e-learning, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 211
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Justyna Matys, Rafał Michałowski 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 211
każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Justyna Matys, Rafał Michałowski 18/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 211
każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Justyna Matys, Karol Skrodzki 20/ szczegóły
4 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 216
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Karol Skrodzki 23/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 216
każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Karol Skrodzki 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 311
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Rafał Michałowski 21/ szczegóły
7 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 311
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Rafał Michałowski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)