Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy filozofii prawa 370-PS5-5FAP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zirk – Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

2. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, LexisNexis Warszawa 2010 (rozdział I, II, IV).

3. T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

4. J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa? Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (rozdział 1)

5. T. Barankiewicz, O eksplanacyjnych możliwościach kulturowego ujęcia systemowości prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” CIV WROCŁAW 2016

Literatura dodatkowa:

1. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (hasła: Normatywność prawa i Prawo a wartości)

2. T. Stawecki, Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

3. M. Smolak, Filozofia prawa Ronalda Dworkina, [w:] J. Hołówka (red. nauk.), B. Dobkowski (red. nauk.), Filozofia Prawa. Normy i Fakty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

4. J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (hasła: formuła Radbrucha, postmodernistyczna filozofia prawa).

Efekty uczenia się:

1.Wiedza:

KA7_WG2: ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)/egzamin pisemny

KA7_WG5: ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa

i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych/egzamin pisemny

2. Umiejętności:

KA7_UW3: umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa/egzamin pisemny

KA7_UW4: wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych/egzamin pisemny

3. Kompetencje społeczne:

KA7_KK2: potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/egzamin pisemny

KA7_KO2: umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych

i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne/egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

2 pytania otwarte z listy zagadnień podanych wcześniej. Każde pytanie 5 pkt.

Czas trwania egzaminu: 60 minut.

Oceny:

0 – 4 ocena 2

5 pkt ocena 3

6 pkt ocena 3+

7 pkt ocena 4

8 pkt ocena 4+

9-10 pkt ocena 5

Zakres tematów:

1. Co może dać prawnikom filozofia prawa? Filozofia prawa a teoria prawa. Koniec klasycznych paradygmatów prawa. Postmodernistyczna filozofia prawa. 2 godz.

Prawo jako zjawisko kulturowe. 2 godz.

Prawo jako zjawisko językowe. Podstawowe założenia analitycznej filozofii prawa. Analiza jako metoda prawoznawstwa 2 godz.

Prawo słuszne, prawo sprawiedliwe, prawo moralne. Formuła Radbrucha. Debata Herberta L.A. Harta i Lona L. Fullera 2 godz.

Prawo jako fakt społeczny: H. Hart. Koncepcja systemu prawa H. Harta.3 godz.

Prawo jako fakt interpretacyjny. Filozofia prawa R. Dworkina. 2 godz.

Prawo w ujęciu argumentacyjno-dyskursywnym. Komunikacyjna koncepcja prawa Jürgena Habermasa. 2 godz.

Normatywność prawa 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana,, prezentacje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 211
Sławomir Oliwniak 23/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 211
Sławomir Oliwniak 20/ szczegóły
3 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala 215
Sławomir Oliwniak 21/ szczegóły
4 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala 215
Sławomir Oliwniak 19/ szczegóły
5 każdy wtorek, 18:15 - 19:45, sala 216
Sławomir Oliwniak 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 18:15 - 19:45, sala 216
Sławomir Oliwniak 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)