Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo podatkowe 370-PS5-5SEMFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Niezbędna w zakresie, który jest związany z tematem pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WK3 absolwent zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa (weryfikacja: praca dyplomowa)

KA7_WK6 absolwent zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania

danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: praca dyplomowa)

KA7_WK7 absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności

intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami (weryfikacja: praca dyplomowa)

Umiejętności:

KA7_UU1 absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn

i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: praca dyplomowa)

Umiejętności:

KA7_UW4 absolwent wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych (weryfikacja: praca dyplomowa)

KA7_UO2 absolwent potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych (weryfikacja: praca dyplomowa)

KA7_UK1 absolwent posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania

wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie (weryfikacja: praca dyplomowa)

Kompetencje społeczne:

KA7_KK1 absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania (weryfikacja: praca dyplomowa)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o uczestnictwo w seminariach oraz przygotowywane fragmenty pracy magisterskiej (w tym - przesyłane za pośrednictwem korespondencji elektronicznej).

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy magisterskiej.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Przygotowywanie poszczególnych fragmentów prac dyplomowych.

Konsultowanie problematyki poruszanej w pracach dyplomowych.

Analiza prawna zagadnień opisywanych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym (poruszanych w pracy dyplomowej).

Prezentacja uwag promotora dotyczących cyklicznie składanych fragmentów prac.

Metody dydaktyczne:

Seminarium ma formę grupowych konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 220
Leonard Etel 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)