Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo finansowe 370-WN1-3IT
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG2: w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa,

KA6_WK2: podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2: wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

KA6_UO1: planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole w zakresie analizy problematyki prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1: krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: egzamin końcowy; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.):

11 pkt. - 12 pkt. - ocena: dostateczna

13 pkt. - 14 pkt. - ocena: dostateczna plus

15 pkt. - 16 pkt. - ocena: dobra

17 pkt. - 18 pkt. - ocena: dobra plus

19 pkt. - 20 pkt. - ocena: bardzo dobra

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Konwersatoria stacjonarne (8 godz.):

I Pojęcie bezpieczeństwa finansowego

1. Przedstawienie treści programowych oraz metod dydaktycznych.

2. Pojęcie finansów publicznych

3. Funkcje finansów publicznych

4. Środki publiczne (dochody, przychody, inne środki publiczne)

5. Wydatki i rozchody publiczne

6. Zaprezentowanie podstaw kształcenia metodą e-learning.

II System budżetowy państwa:

1. Pojęcie i charakter prawny budżetu

2. Zasady budżetowe

3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa

III System podatkowy w Polsce:

1. pojęcie systemu podatkowego, podatku, opłaty

2. klasyfikacje podatków

3. katalog podatków stanowiących dochód budżetu państwa

4. katalog podatków stanowiących dochód budżetu gmin

IV Kontrola finansowa i system bankowy

1. Kontrola finansowa (pojęcie, klasyfikacje, zasady, podmioty)

2. Organy podatkowe (pozycja ustrojowa, właściwość, kompetencje):

3. Przekazywanie informacji podatkowych (zakres, podmioty zobowiązane, zasady)

4. Kontrola podatkowa jako jedna z kategorii kontroli dochodów publicznych:

5. Kontrola gospodarki finansowej oraz działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych

6. System bankowy oraz parabankowy w Polsce.

E-learning (8 godz.):

Moduł I (1 godzina)

Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetu JST:

a. opracowanie projektu budżetu samorządowego

b. uchwalanie budżetu samorządowego

c. zasady wykonywania budżetów samorządowych

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu/kazusu

Moduł II (1 godzina)

Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli:

a. pozycja ustrojowa i organizacja NIK

b. zakres podmiotowy i kryteria kontroli NIK

c. zasady postępowania kontrolnego NIK

d. kontrola wykonania budżetu państwa

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu/kazusu

Moduł III (1 godzina)

Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych:

a. pojęcie

b. zakres podmiotowy audytu

c. podmioty wykonujące audyt wewnętrzny

d. sposób, tryb i przekazywanie informacji pracach i wynikach audytu

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu/kazusu

Moduł IV (1 godzina)

Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie:

a. katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

b. podmioty odpowiedzialne i zawiadamiające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

c. kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

d. postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu/kazusu

Moduł V (1,5 godziny)

Rynek kapitałowy

a. obrót instrumentami finansowymi

b. giełda (podstawowe zasady funkcjonowania)

c. nadzór nad rynkiem kapitałowym (Komisja Nadzoru Finansowego)

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu/kazusu

Moduł VI (1 godzina)

Procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).

Proponowane aktywności:

a. analiza tekstów źródłowych

b. rozwiązanie testu/kazusu

Moduł VII (1,5 godziny)

System finansowy ubezpieczeń społecznych:

a. pojęcie, organizacja i zasady finansowania ubezpieczeń społecznych

b. przychody systemu ubezpieczeń społecznych

c. wydatki systemu ubezpieczeń społecznych

d. powiązania systemu finansowego ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym państwa

Proponowane aktywności:

a. analiza przygotowanej prezentacji

b. rozwiązanie testu/kazusu

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium prowadzone jest z użyciem prezentacji w programie PowerPoint, na podstawie której omawiane są poszczególne zagadnienia objęte jego zakresem. 50% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, a 50% zdalnie w formie e-learningu (konwersatorium w czasie rzeczywistym za pomocą platformy eduPortal oraz zadania e-learningowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 17:45 - 19:00, sala 311
Łukasz Presnarowicz 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)