Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN1-3IT
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopnia sem.Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr. I st./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin (wykład) (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej).

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 3

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 16 godz. (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach - 36 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS.

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. (co odpowiada 2 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz. (co odpowiada 1 pkt ECTS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG2: w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa,

KA6_WK2: podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2: wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa.

KA6_UO1: planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole w zakresie analizy problematyki prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1: krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) realizujących kompetencje z obszaru bezpieczeństwo.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: egzamin końcowy; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie pisemnej - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.):

11 pkt. - 12 pkt. - ocena: dostateczna

13 pkt. - 14 pkt. - ocena: dostateczna plus

15 pkt. - 16 pkt. - ocena: dobra

17 pkt. - 18 pkt. - ocena: dobra plus

19 pkt. - 20 pkt. - ocena: bardzo dobra

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Presnarowicz
Prowadzący grup: Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr. I st./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin (wykład) (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej).

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 3

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 16 godz. (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach - 36 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS.

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. (co odpowiada 2 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz. (co odpowiada 1 pkt ECTS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Uwagi:

Egzamin końcowy w formie pisemnej - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.):

11 pkt. - 12 pkt. - ocena: dostateczna

13 pkt. - 14 pkt. - ocena: dostateczna plus

15 pkt. - 16 pkt. - ocena: dobra

17 pkt. - 18 pkt. - ocena: dobra plus

19 pkt. - 20 pkt. - ocena: bardzo dobra

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonard Etel, Łukasz Presnarowicz
Prowadzący grup: Łukasz Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr. I st./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin (wykład) (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej).

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 3

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 16 godz. (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach - 36 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS.

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. (co odpowiada 2 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz. (co odpowiada 1 pkt ECTS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Uwagi:

Egzamin końcowy w formie pisemnej - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.):

11 pkt. - 12 pkt. - ocena: dostateczna

13 pkt. - 14 pkt. - ocena: dostateczna plus

15 pkt. - 16 pkt. - ocena: dobra

17 pkt. - 18 pkt. - ocena: dobra plus

19 pkt. - 20 pkt. - ocena: bardzo dobra

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Gwarantem bezpieczeństwa finansowego państwa jest przede wszystkim system organów i służb oraz mechanizmy kontroli i nadzoru nad finansami publicznymi. Jest on bardzo rozbudowany, co wynika z samej definicji finansów publicznych.

Na system finansów publicznych składa się szereg podsystemów takich jak np. system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń społecznych czy system rynków kapitałowych. We wszystkich tych sektorach wydzielono odpowiednie organy i procedury związane z zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

Celem przedmiotu jest prezentacja trzech aspektów bezpieczeństwa finansowego:

1. materialnego – związanego z systemem finansów państwa

2. organizacyjnego – organy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe państwa

3. proceduralnego – procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr. I st./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin (wykład) (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej).

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 3

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 16 godz. (w tym: 5 godzin w formie zdalnej synchronicznej i 3 godziny w formie zdalnej asynchronicznej), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 25 godz., udział w konsultacjach - 36 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS.

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz. (co odpowiada 2 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz. (co odpowiada 1 pkt ECTS).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Warszawa 2008,

2. A. Drwiłło, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011,

3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013,

4. P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011,

2. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2013,

3. J. M. Salachna, Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Uwagi:

Egzamin końcowy w formie pisemnej - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.):

11 pkt. - 12 pkt. - ocena: dostateczna

13 pkt. - 14 pkt. - ocena: dostateczna plus

15 pkt. - 16 pkt. - ocena: dobra

17 pkt. - 18 pkt. - ocena: dobra plus

19 pkt. - 20 pkt. - ocena: bardzo dobra

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)