Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych 370-WS1-3IC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa KA6_WK1, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ocena przygotowanie zadania z zajęć zdalnych

- podstawowe prawne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa KA6_WK2, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ocena przygotowanie zadania z zajęć zdalnych

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa KA6_UW2, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ocena przygotowania zadania z zajęć zdalnych

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KA6_UK2, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ocena przygotowanie zadania z zajęć zdalnych

Student jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo KA6_KK2, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ocena przygotowania zadania z zajęć zdalnych

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organach (i innych instytucjach) oraz sądach związanych z obszarem bezpieczeństwo, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu funkcjonariusza publicznego KA6_KR1, sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ocena przygotowanie zadania z zajęć zdalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie pozytywne testu z zajęć zdalnych.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

2. Podstawowe zasady odpowiedzialności za przestępstwa.

3. System kar innych środków po reformie prawa karnego.

4. Pojęcie funkcjonariusza publicznego oraz osoby pełniącej funkcje publiczną

5. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za tzw. przestępstwa urzędnicze.

6. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za przestępstwa związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

7. Prawnokarna ochrona funkcjonariusza publicznego w zakresie czci i nietykalności cielesnej

8. Prawnokarna ochrona funkcjonariusza publicznego w zakresie innych dóbr prawnych

9. Ochrona wymiaru sprawiedliwości

Metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 315
każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Magdalena Perkowska, Justyna Konikowska-Kuczyńska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)