Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-3IC
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami odpowiedzialności karnej osób fizycznych, a w szczególności specjalnej grupy, do której należą funkcjonariusze publicznie. W szczególności zaprezentowane zostaną poszczególne typy czynów zabronionych, zarówno tych których sprawcami mogą być funkcjonariusze publiczni lub osoby pełniące funkcję publiczną jak i tych wymierzonych przeciwko tym podmiotom.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godzin wykładu, (w tym 12 zdalnie asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład,

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. w tym 14 zdalnie asynchronicznie)., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

A. Brzostek, J Taczkowska-Olszewska, K. Walczuk, Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona - obowiązki - odpowiedzialność, Warszawa 2020.

M. Giżyńska, D. Ossowska-Salamonowicz, F. Freitag, M. Malessa, K. Pawikowski, Odpowiedzialność prawna funkcjonariuszy publicznych. Wybrane zagadnienia. Olsztyn 2017.

R. Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych, Wrocław 2019.

E. Ura, Odpowiedzialność pracowników administracji, Rzeszów 2009.

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks Karny Komentarz. Warszawa 2021.

M. Mozgawa, Kodeks Karny Komentarz. Warszawa 2021.

R. A. Stefański, Kodeks Karny Komentarz. Warszawa 2020.

J. Potulski, M. Skwarcow, Aktywna walka z korupcją. Gdańsk, Sopot 2020 .

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa KA6_WK1,

- podstawowe prawne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze związanym z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa KA6_WK2,

Student potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa oraz innowacyjnie wykonywać

zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: – dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa KA6_UW2,

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i regulowanych przez prawo związane z tym obszarem – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich KA6_UK2,

Student jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sadów) realizujących kompetencje z obszaru

bezpieczeństwo KA6_KK2,

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w organach (i innych instytucjach) oraz sądach związanych z obszarem bezpieczeństwo, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu funkcjonariusza publicznego KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie pozytywne testu z zajęć zdalnych.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko, Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska, Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)