Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-WS1-2EC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy,

wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia – równomiernie z porządkiem i harmonogramem wykładu

Strona przedmiotu
370-WS1-3IT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, poznawanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i ich analizę.

Strona przedmiotu
370-WS1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie głównych działów i problematyki filozoficznej, zwłaszcza z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, ze wskazaniem na ich doniosłość kulturotwórczą i cywilizacyjną. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru myślenia filozoficznego i ukazanie związków pomiędzy filozofią a rozwojem kultury i cywilizacji.

Strona przedmiotu
370-WS1-1BD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów I roku bezpieczeństwa i prawa z problematyką historyczno-prawną w zakresie instytucji prawa publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawnych XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych. Podczas zajęć zostaną przedstawione procesy ewolucji ustrojów państwowych, kształtowania się instytucji ustrojowych oraz historii prawa sądowego i postępowania sądowego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona rozwiązaniom obowiązujące na ziemiach polskich.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu rozwoju i organizacji sił zbrojnych począwszy od czasów starożytnych aż do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych w XX wieku. Ponadto zostaną przedstawione przykłady sił zbrojnych poszczególnych państw (USA, Izrael, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Niemy, Polska) a także zostanie ukazana rola i znaczenie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz organizacja i rola korpusu zbrojnego ONZ.

Strona przedmiotu
370-WS1-3IA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie postanowień ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych, obejmującego zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami

międzynarodowymi. Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-WS1-3IC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami odpowiedzialności karnej osób fizycznych, a w szczególności specjalnej grupy, do której należą funkcjonariusze publicznie. W szczególności zaprezentowane zostaną poszczególne typy czynów zabronionych, zarówno tych których sprawcami mogą być funkcjonariusze publiczni lub osoby pełniące funkcję publiczną jak i tych wymierzonych przeciwko tym podmiotom.

Strona przedmiotu
370-WS1-1BA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są organizacja i komptencje oraz tryb funkcjonowania trzech rodzajów organów ochrony prawnej:

Organy rozstrzygające (orzekające),

Organy kontroli legalności,

Rzecznicy i organy obsługi prawnej.

Zasadnicza część analizy merytorycznej obejmuje materie konstytucyjne oraz główne materie uregulowane w ustawach dodatkowo z elementami praktyki funkcjonowania tych organów.

Strona przedmiotu
370-WS1-2GY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:-systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej, -roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia-zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu-środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, decyzji i wymogów formalnych, kosztów postępowania administracyjnego, -właściwości organów administracji, wszczynania i prowadzenia postępowania oraz jego czynności, jak też rozstrzygnięć administracyjnych i ich zaskarżania

Strona przedmiotu
370-WS1-3IY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenia podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas przyszłej pracy

Strona przedmiotu
370-WS1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, między innymi umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka w demokratycznym państwie;

- opis pojęcia i cech systemowych państwa demokratycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jednostki w takim państwie;

- ukazanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań obecnych oraz wskazanie współczesnych zagrożeń praw człowieka;

- instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu globalnym, europejskim i krajowym.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa ochrony środowiska w praktyce oraz wskazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Zajęcie prowadzone w formie wykładu oraz e-learningu.

Strona przedmiotu
370-WS1-3IW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień z bezpieczeństwa gospodarczego oraz prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych.

Strona przedmiotu
370-WS1-2EE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu problematyki prawnych podstaw bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Studenci zapoznają się z podstawami systemu prawa, konstytucyjną regulacją bezpieczeństwa państwa, problematyką zarządzania kryzysowego, stanów nadzwyczajnych oraz prawnomiędzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona przedmiotu
370-WS1-3JA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego oraz wybranych typów czynów zabronionych (część szczególna Kodeksu karnego).

Strona przedmiotu
370-WS1-2EU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień z działu prawa międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa konfliktów zbrojnych, specyfiki konfliktów zbrojnych, podmiotów chronionych, zasad i metod prowadzenia działań zbrojnych oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym.

Strona przedmiotu
370-WS1-2GU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone tematyce prawa pracy, studenci poznają zagadnienia dotyczące nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy

Strona przedmiotu
370-WS1-2FF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, praw pokrewnych i prawa własności przemysłowej, w tym przedmiotu ochrony prawnoautorskiej, ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych, instytucji dozwolonego użytku prywatnego i publicznego, plagiatu i prawa cytatu, zdolności rejestracyjnej, przysługującej ochrony i procedury rejestracji w odniesieniu do wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Strona przedmiotu
370-WS1-1BC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student rozumie pojęcie bezpieczeństwa, potrafi odnosić je do potrzeb każdego człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa. Rozumie czym jest system bezpieczeństwa i potrafi opisać jego podstawowe komponenty.

Strona przedmiotu
370-WS1-2GW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowania i funkcjonowania wybranych systemów bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
370-WS1-1BB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy wiedzy o teorii prawa i bezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Wprowadza studenta w podstawy wiedzy z zakresu prawa i bezpieczeństwa, a także związków pomiędzy obiema dyscyplinami nauki i wiedzy społecznej

Strona przedmiotu
370-WS1-1AG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie wiedzy z zakresu programu nauczania przedmiotu w ramach wykładów, wraz z zaprezentowaniem współczesnej praktyki ustrojowej RP. Podczas ćwiczeń omówienie wybranych zagadnień oraz zachęcanie studentów do: aktywności w ramach bieżących zajęć, dyskusji, formułowania własnych poglądów, indywidualnych prezentacji, czynnego udziału w symulowanym procesie legislacyjnym, rozwiązywania kazusów, jak też do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

W toku wykładów i ćwiczeń wykorzystanie platformy e-learningowej - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, wskazówek metodycznych, opracowanych zagadnień, zadań do realizacji itp.

W trakcie ćwiczeń - analiza treści Konstytucji RP i innych aktów normatywnych oraz orzecznictwa TK w zakresie omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych pojęć prawoznawstwa, ukazanie budowy aktu normatywnego z zaznaczeniem różnic pomiędzy przepisem prawnym i normą prawną, wskazanie cech systemu prawa i procesu stosowania prawa oraz problematyki źródeł prawa i znaczenia prawa europejskiego i wspólnotowego. W zakresie podstaw nauki o państwie: omówienie istoty, genezy, funkcji i form państwa oraz zmian w tym zakresie wynikających z procesu globalizacji. Celem wykładu jest także omówienie klasycznego i współczesnego ujęcia zasady podziału władzy (rola partii politycznych i mediów) oraz współczesnego rozumienia demokracji i roli społeczeństwa obywatelskiego.

Strona przedmiotu
370-WS1-3IU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów w zakresie istniejących systemów politycznych na przykładzie wybranych państw świata. Cel dydaktyczny obejmuje ukazanie podobieństwa oraz różnic w zakresie sposobu uregulowania podstawowych problemów prawnoustrojowych: systemu rządów, zasad ustroju politycznego, prawa wyborczego, ustroju sądownictwa, sądownictwa konstytucyjnego, ustroju terytorialnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie konstytucyjnych zagadnień bezpieczeństwa narodowego.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną i zdrowie oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
370-WS1-3JB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem systemu zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie narodowym państwa, strukturą systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, organizacją centrów zarządzania kryzysowego, składem i obowiązkami zespołów zarządzania kryzysowego, procesem planowania, organizowania, realizacji i kontrolowania działań przez osoby funkcyjne zespołów zarządzania kryzysowego, a także podstawami, rolą i znaczeniem logistyki w sytuacjach kryzysowych, w tym potrzebami logistycznymi ludności w sytuacjach kryzysowych, planowaniem i organizacją zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)