Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne 370-TN1-1ZAP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem.

2. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

3. J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

1. Panasiuk A., de Ambrosis Vigna A. (red.), System zamówień publicznych: wybrane problemy, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa podatkowego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zasad zakładania i wykonywania działalności gospodarczej

KA6_WG3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny (1 etap) i ustny (2 etap) wraz z oceną aktywności podczas zajęć;

- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i administracyjnego KA6_WG4, sposób weryfikacji: egzamin pisemny (1 etap) i ustny (2 etap) wraz z oceną aktywności podczas zajęć;

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz podmiotów realizujących zadania w zakresie poboru i wymiaru podatków oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, KA6_UW2, sposób weryfikacji: egzamin pisemny (1 etap) i ustny (2 etap) wraz z oceną aktywności podczas zajęć;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa związanego z podatkami (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania podmiotów (organów i sądów) stosujących przepisy prawa podatkowego, a także prawnych ram prowadzenia działalności gospodarczej, KA6_KK1; sposób weryfikacji: egzamin pisemny (1 etap) i ustny (2 etap) wraz z oceną aktywności podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy - w formie testu (I etap) i ustny, nieobowiązkowy (II etap).

Etap I - pisemny, test: czas trwania: 40 minut. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny, nieobowiązkowy – odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań e-learningowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do historii zamówień publicznych. Źródła prawa zamówień publicznych. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Zasady udzielania zamówień. Zamawiający i wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryby udzielania zamówień publicznych

4. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych: umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, konkurs. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

5. Zamówienia sektorowe oraz zamówienia na usługi społeczne

6. Organy właściwe w sprawach zamówień: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza. Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych. Rada Zamówień Publicznych.

7. Środki ochrony prawnej

Metody dydaktyczne:

konwersatorium (zajęcia w sali i synchronicznie), konsultacje, zajęcia asynchroniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 10:10 - 12:00, sala 213
Piotr Woltanowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)