Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Finanse publiczne i prawo finansowe 370-SN2-2SEMFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinasowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

- L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej, Tarnów 2007

- B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych (na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych), Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WG5 - główne tendencje rozwojowe w sferze administracji

skarbowej oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego)

związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej;

Umiejętności, student potrafi:

KA7_UW4 - formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami

badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem

podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów

realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa

podatkowego;

KA7_UK2 - prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami

i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym)

obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej;

Kompetencje społeczne, student jest gotów do:

KA7_KK1 - krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych

z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji

skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy

prawa podatkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedłożenie pracy magisterskiej (co najmniej wersji roboczej całej pracy, po uprzednim przedkładaniu wskazanych przez prowadzącego fragm.).

W końcowej ocenie (pod warunkiem przedłożenia pracy) brane są pod uwagę:

a) obecność na zajęciach – stanowi wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – stanowi wartość 15% oceny końcowej;

c) przedłożenie pracy magisterskiej i jej poprawność oraz poziom merytoryczny - wartość 70% oceny końcowej:

Zakres tematów:

-Sposoby i metodyka szczegółowego uzasadnienie wyboru tematyki pracy;

- Metody badawcze stosowane w pracy magisterskiej oraz ich adekwatność w odniesieniu do wybranej tematyki dysertacji;

- Zasady przeprowadzania ankiet oraz badań jakościowych;

- Korzystanie z publicznych baz danych;

- Zasady redagowania testów;

- Wykorzystanie różnych metod prezentacji danych;

- Poprawność układu pracy; sporządzanie wykazów.

Metody dydaktyczne:

Seminarium: prezentacja problematyki związanej z przygotowaniem pracy dyplomowej, dyskusja, prezentacje przygotowane przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 16:15 - 18:00, sala 219
Joanna Salachna 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)