Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia 320-BS1-2PAL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa, 2003 (lub nowsze).

2. Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. Paleobotanika. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2003.

3. Raup D.M., Stanley S.M. Podstawy paleontologii. PWN, Warszawa, 1984.

4. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Tom 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 2007.

5. Willis K. J., McElwain J.C. The Evolution of Plants. Oxford University Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2003.

2. Stanley S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe metody stosowane w laboratoriach paleobiologicznych oraz metody i techniki prowadzenia paleobiologicznych badań terenowych: KP6_WG10.

Umiejętności:

1. Student potrafi identyfikować wybrane podstawowe grupy systematyczne organizmów, kopalnych: KP6_UW2.

2. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, krytycznego analizowania i syntetyzowania wiedzy paleobiologicznej: KP6_UW3.

3. Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu paleobiologii: KP6_UK1.

Sposoby weryfikacji efektów:

- KP6_WG10, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UK1 - przygotowanie sprawozdania z zajęć

- KP6_WG10, KP6_UW2 - pisemne kolokwium w formie testu

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) wspomniana weryfikacja i ocena odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach - dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

2. Przygotowanie sprawozdania z zajęć (na ocenę).

3. Ocena z pisemnego kolokwium w formie testu (na ocenę).

3. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium - na podstawie pozytywnych wyników aktywności wymienionych w pkt. 1-2. Ocena zaliczeniowa jest średnią arytm. z ocen cząstkowych.

4. Spełnienie ww. wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do zaliczeniowego testu końcowego (na ocenę) obejmującego treści z wykładów..

Zakres tematów:

1. Rodzaje skamieniałości. Procesy fosylizacyjne.

2. Podstawowe metody pozyskiwania i analizy materiału kopalnego.

3. Trylobity. Widzenie trylobitów jako przykład analizy funkcjonalnej.

4. Wymarłe koralowce: rugozy i denkowce.

5. Amonity.

6,7,8. Metody badań stosowane w paleoekologii czwartorzędu: analiza pyłkowa.

9,10,11. Metody badań stosowane w paleoekologii czwartorzędu: analiza makroszczątków roślinnych.

12. Program POLPAL - do zliczeń, tworzenia wykresów i analiz numerycznych w paleoekologii.

13, 14, 15. Metody badań stosowane w paleoekologii czwartorzędu.

Metody dydaktyczne:

Pokaz, dyskusja, obserwacja, metoda laboratoryjna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska, Piotr Jadwiszczak, Magdalena Fiłoc 7/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska, Piotr Jadwiszczak, Magdalena Fiłoc 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)