Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Paleobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2PAL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r.I st. Biologii - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę botaniczną i zoologiczną.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w kluczowe zagadnienia z zakresu paleobiologii w zakresie pogłębionym. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje znaczenie (w tym ograniczenia) zapisu paleontologicznego w kontekście badań biologii organizmów wymarłych i procesów ewolucyjnych, metodologię paleontologiczną (stosowaną w analizach organizmów i ich środowisk), najważniejsze momenty w ewolucji roślin i zwierząt oraz filogenezę wybranych taksonów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok, semestr I (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, pokaz, dyskusja, obserwacja, metoda laboratoryjna.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: -- godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 49 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 4 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Wykład ma za zadanie przybliżyć studentom kluczowe zagadnienia z zakresu paleobiologii, natomiast laboratoria poświęcone są zajęciom praktycznym wykorzystującym wspomnianą wiedzę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa, 2003 (lub nowsze).

2. Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. Paleobotanika. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2003.

3. Raup D.M., Stanley S.M. Podstawy paleontologii. PWN, Warszawa, 1984.

4. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Tom 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 2007.

5. Willis K. J., McElwain J.C. The Evolution of Plants. Oxford University Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2003.

2. Stanley S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy kształtujące kopalne populacje, biocenozy i ekosystemy: KP6_WG7.

2. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe metody stosowane w laboratoriach paleobiologicznych oraz metody i techniki prowadzenia paleobiologicznych badań terenowych: KP6_WG10.

Umiejętności:

3. Student potrafi identyfikować wybrane podstawowe grupy systematyczne organizmów, kopalnych: KP6_UW2.

4. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, krytycznego analizowania i syntetyzowania wiedzy paleobiologicznej: KP6_UW3.

5. Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu paleobiologii: KP6_UK1.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test zaliczeniowy na ocenę obejmujący treści z wykładów. Do dopuszczenia do tego testu konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: przygotowanie przez studentów referatów/sprawozdań dotyczących tematyki zajęć (na ocenę), pisemne kolokwium w formie testu (na ocenę). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) ocenianie odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jadwiszczak, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Piotr Jadwiszczak, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)