Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki 380-DS5-1JAZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

- Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Poznań 1999

- Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne - renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2011.

- Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, PWN, Warszawa 2018.

- Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

- Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2, PWN, Warszawa 2004

- Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2002.

- Kupisiewicz C., Dydaktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

- Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

- Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student z zakresu wiedzy:

-- zna i rozumie współczesne teorie dotyczące uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (weryfikacja: test, konwersacja);

-- zna i rozumie istotę i znaczenie nowoczesnych działań dydaktycznych w obszarze edukacji szkolnej, inspirujących do projektowania i realizowania własnej pracy jako nauczyciela (weryfikacja: test).

Student w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

-- projektowania działań zmierzających do rozwoju przedszkola lub szkoły oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych instytucji (weryfikacja: samoocena studentów, rozmowa podczas wykładu).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego składającego się z różnorodnych zadań, przy czym 51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów oraz zadowalająca frekwencja na wykładach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność - bez konieczności zaliczania - w wymiarze 10% sumarycznej liczby godz. tj. 1,5 godz.). Do zaliczenia nieobecności może przystąpić student, jeśli nie przekroczył 50% liczby godzin przeznaczonych na realizację wykładów z przedmiotu.

Zakres tematów:

* Etymologia, geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka” - przemiany dydaktyki jako nauki. Struktura nauk dydaktycznych.

* Współczesne ujęcia i interpretacje procesu uczenia się i nauczania. Paradygmaty obiektywistyczne i interpretatywno-konstruktywistyczne w planowaniu uczenia się dzieci.

* Projektowanie dydaktyczne – klasyfikacje i ujęcia celów kształcenia.

* Współczesne treści kształcenia i ich przemiany.

* Style nauczania i metody kształcenia.

* Formy organizacyjne kształcenia. Charakterystyka struktur osobowych.

*Osiągnięcia i niepowodzenia szkolne.

* Ewaluacja efektów kształcenia.

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala C02 (wyk)
Anna Karpińska 86/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)