Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji 380-DS5-1SOE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Karkowska M, Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Łódź 2010

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005

Mikiewicz P.,Socjologia Edukacji, teorie, koncepcje pojęcia, Warszawa 2016

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2004

Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996

Znaniecki, Społeczeństwo i wychowanie. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

Domański H.,Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa 2008

Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006

Mielecka H., (red.) Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Kielce 2000

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

KA7_WK1 Ma wiedzę dotyczącą praw dziecka, sposobów ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/w przedszkolu i poza nim w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich kulturowych uwarunkowaniach,

KA7_WK5 Ma wiedzę odnoszącą się do różnych rodzajów więzi społecznych, prawidłowości nimi rządzących,

KA7_WK9 Ma wiedzę dotyczącą głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych

- aktywność (max 3 punkty do otrzymania za aktywność)

-praca grupowa na wybrane tematy na zajęciach

Ocenę końcową warunkuje, ilość punktów uzyskanych z kolokwium+ aktywność.

Kolokwium zaliczeniowe będzie się składać z pytań, zamkniętych i otwartych. Student musi uzyskać łącznie 51% punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń to jedne ćwiczenia

Zakres tematów:

1. Wprowadzenia do tematu

2. Socjologia edukacji ujęcie teoretyczne

3. Procesy społeczne- kontekst zmian w edukacji. Wychowanie i kształcenie jako element edukacji.

4. Socjalizacja w społeczeństwie tradycyjnym nowoczesnym i ponowoczesnym

5.Równość szans i społeczna nierówność osiągnięć edukacyjnych. Współczesne szkolnictwo elitarne.

6. Instytucje społeczne rodzina, szkoła, w perspektywie socjologi edukacji. Praca w grupach

- miejsce i elementy oddziaływania

-funkcje i ich znaczenie edukacyjne

7 Kolokwium

Metody dydaktyczne:

- analiza wybranych fragmentów pozycji z literatury podstawowej

- dyskusja prowadzona podczas zajęć

- praca w grupach

- praca indywidualna

- analiza treści/ praca z tekstem

- burza mózgów

- prezentacje multimedialne

- konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala A112 (war)
Natalia Głódź 20/ szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala C2.2 (wyk)
Justyna Konopelko 21/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala C2.2 (wyk)
Justyna Konopelko 21/ szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala C2.2 (wyk)
Justyna Konopelko 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)