Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1SOE
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie socjologii edukacji jest zaznajomienie uczestników zajęć z kluczową dla tej dyscypliny terminologią, obszarami jej głównych zainteresowań i eksploracji, repertuarem rozwijanych wyjaśnień procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, perspektywami socjologicznymi i ich interdyscyplinarnym związkiem z innymi współczesnymi dyscyplinami psychologicznymi i pedagogicznymi jak i możliwościami stosowania socjologicznych modeli interpretacyjnych w analizie, interpretacji i rozwiązywaniu aktualnie obserwowalnych problemów w sferze praktycznej działalności pedagogicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - moduł podstawowy działań pedagogicznych (M_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Rok studiów/semestr: I rok studia magisterskie

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

Razem: 40 godzin

Łącznie: 80 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 1,5 punktu ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Berger P.L., Luckmann T., Sołeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Warszawa 2010.

Błajet P., (Nie)przypadkowa edukacja, Toruń 2016.

Boryczko M., Paradoksalne funkcje edukacji, Gdańsk 2015.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy, Łódź 2007.

Karkowska M., Uczeń i nauczyciel. Interakcje i wartości w klasie szkolnej, Kraków 2005.

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010.

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji, Warszawa 2016.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2015.

Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986.

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998.

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996.

Znaniecki F., Socjologia wychowania. t.I, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

Mielnicka H., (red.) Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Kielce 2000.

Murawska E. (red.), Szkoła w dyskursie teorii i praktyki, Poznań 2013.

Sztompka P., Socjologia, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci lub uczniów wokresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające zopóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju, oraz uwarunkowanewpływem czynników środowiskowych i sposoby dostosowywania donich zadań rozwojowych i edukacyjnych

KA7_WK3 rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowańdzieci lub uczniów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO3 rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ichwpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra dzieci lub uczniów i tych środowisk;

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik, Natalia Głódź, Justyna Konopelko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)