Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia edukacji 380-DS5-1SOE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Warszawa 2010.

Błajet P., (Nie)przypadkowa edukacja, Toruń 2016.

Boryczko M., Paradoksalne funkcje edukacji, Gdańsk 2015.

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.

Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy, Łódź 2007.

Karkowska M., Uczeń i nauczyciel. Interakcje i wartości w klasie szkolnej, Kraków 2005.

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010.

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji, Warszawa 2016.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2015.

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998.

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996.

Znaniecki F., Socjologia wychowania. t.I, Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju, oraz uwarunkowane wpływem czynników środowiskowych i sposoby dostosowywania do nich zadań rozwojowych i edukacyjnych

KA7_WK3 rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO3 rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra dzieci lub uczniów i tych środowisk;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z zaliczenia pisemnego.

W trakcie semestru student może być nieobecny 1 raz. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- zaliczenie pisemne w formie testu

51% punktów uzyskanych z zaliczenia pisemnego jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Główne teorie socjologiczne jako podstawa kształtowania się koncepcji socjologii wychowania. (4h)

2. Socjalizacja – wpływ środowiska na wychowanie i kształtowanie się postaw społecznych. (4h)

3. Szkoła w systemie edukacji. (2h)

4. Nauczyciel – jego rola we współczesnej szkole.(2h)

5. Uczeń i jego środowisko. Klasa szkolna jako grupa społeczna. (2h)

6. Zaliczenie. (1h)

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala C02 (wyk)
Joanna Borowik 81/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)