Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy resocjalizacji dorosłych 380-RS1-2JDC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Goffman, E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: GWP.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.

Kuć, M. (2011). Prawne podstawy resocjalizacji. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.

Kędzierski, W. (2021). Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną. Historia – stan obecny. Warszawa: Difin.

Stępniak, P. (2021). Więzienie ten dom (mało) dobry. Oblicza i problemy współczesności. Warszawa: Difin.

Kwiatkowski, B. (2019). Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie. Polskie Forum Psychologiczne, tom 27, nr 2, s. 202-220.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.

Kamiński, M. M. (2006). Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Migała, P. (2012). Podkultura więzienna jako przykład nieformalnej grupy społecznej. W: S. Ćmiel (red.). Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka (s. 323-347). Józefów: Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Kaczorowska, K. (2019). Podkultura więzienna. W: J. Helios, W. Jedlecka, A. Kwieciński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności: z zagadnień nauk penalnych (s. 107-116). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Snopek, M. (2018). Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej. Kraków: Wyd. Impuls.

Przybyliński, S. (2012). Więźniowie niebezpieczni. Ukryty świat penitencjarny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gordon, M. (2006). Resocjalizacja skazanych z zaburzeniami psychicznymi- możliwości i ograniczenia. W: H. Machel (red.) Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (s. 207-216). Gdańsk: Wyd. UG.

Ciosek, M., Pastwa-Wojciechowska, B. (red.) (2016). Psychologia penitencjarna. Warszawa: PWN.

Chańko-Kraszewska, A. (2023). Skazane kobiety w świecie więziennym. Białystok: Wyd. UwB.

Arczewska, M. (2020). Więzienne matki. Pomiędzy zachowaniem przywiązaniowym a transmisją międzypokoleniową. Prawo w Działaniu. Sprawy cywilne nr 42, s. 9-37.

Biela-Cywka, M. (2023). Konstrukcje tożsamości kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Studium socjopedagogiczne na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu (praca doktorska - dostęp online).

Miszewski, K. (2016). Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalczewsk, A. (2019). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemi dozoru elektronicznego, W: A. Nawój-Śleszyńska, A. Leszczyńska (red.). Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa (s. 57-64). Łódź: Wyd. UŁ.

Matnia, J. (2019). Kontrowersje wokół wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego W: A. Nawój-Śleszyńska, A. Leszczyńska (red.). Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa (s. 65-72). Łódź: Wyd. UŁ.

Gucwa-Porębska, K. (2020). Funkcjonowanie społeczne osadzonych w systemie dozoru elektronicznego. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe. Warszawa: Difin,.

Bałandynowicz, A. (2010). Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Resocjalizacja Polska na 1, s. 121-156.

Deka, R. (2017) Readaptacja społeczna skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W: P. Frąckowiak, M. Szykut (red.). Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych. Toruń: Wyd. Akapit.

Pindel, E. (2019). Proces readaptacji społecznej sprawców przestępstw. Od zakładu kanrego do życia na wolności. Kraków: Wyd. Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Ambrozik, W., Kieszkowska, A., Sawicki, K. (red.) (2018). Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.

Bałandynowicz, A. (1995). Probacja. Wychowanie do wolności. Warszawa: Wydawnictwo Primum.

Bałandynowicz, A. (2009). Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych (s. 21-44). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bałandynowicz, A. (2011). Kryzys polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania z pozycji rewolucji, a nie stagnacji, Probacja 2/2011, s. 43-58.

Bartkowicz, Z. (2008). Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.). Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje (s. 24-32). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartkowicz, Z., Węgliński, A. (red.), (2013). Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

Chańko-Kraszewska, A. (2021). Osobowościowe uwarunkowania skazanych a proces ich adaptacji do warunków izolacji więziennej, Resocjalizacja Polska nr 22/2021, s. 623-643.

Chojecka, J. (2014). Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ciosek, M. (1993). Izolacja więzienna. Gdańsk: GWP.

Ciosek, M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Stella Maris.

Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Ciosek, M., Piotrowski, J. M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek, B. Pastwa - Wojciechowska(red.), Psychologia penitencjarna (s. 440-452). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dubiel, K. (2004). Przeludnienie jednostek penitencjarnych determinantą realizacji międzynarodowych standardów wykonania kary pozbawienia wolności. W: F. Kozaczuk (red.). Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia (s. 48-56). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dubiel, K. (2009). Środki oddziaływania penitencjarnego. W: T. Szymanowski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989 - 2009 (s. 201-214). Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopczyński, M. (2012). Trzy mity resocjalizacyjne - Wstęp do rocznika. Resocjalizacja Polska nr 3/2012, s. 13-15.

Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.

Machel, H. (2006). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Studium penitencjarno - pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Machel, H. (2014). Przestępczość kobiet i wobec kobiet - spojrzenie kryminologiczne i - penitencjarne. Resocjalizacja Polska 8/2014, s. 13-25.

Małek, S. (2009). Postawy więźniów wobec prawa i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przegląd więziennictwa polskiego nr 62-63, s. 95-102.

Małek, S. (2009). Prizonizacja w grupie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Przegląd więziennictwa Polskiego 2009, nr 64/65, s. 135-149.

Marczak, M. (2010). Przestępczość oraz funkcjonowanie mężczyzn i kobiet w warunkach izolacji więziennej – odmienność w kontekście płci. W: S. Przybyliński (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (s. 51-57). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Moczydłowski, P. (2012). Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Piotrowski, J. M., Ciosek, M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek. B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna (s. 428-460). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Poklek, R. (2018). Zarys psychologii penitencjarnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Sawicki, K., Ćwikowski, R., Chańko, A. (2015). Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji. Białystok: Alter Studio.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczepańska – Szczepaniak, A. (2015). Długoterminowa kara pozbawienia wolności - cele, funkcje, zagrożenia i oczekiwania. Probacja, 2015, nr 3, s.123-142.

Szymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Szymanowska, A. (2006). Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów. W: H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności (s. 190-212). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Toroń, B. (2013) Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie

biograficznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Toroń - Fórmanek, B. (2020). Bezpieczeństwo skazanych kobiet w jednostkach penitencjarnych. Resocjalizacja Polska 20/2020, s. 213-229.

Żywicka, D. (1996). Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji. W: H. Chmielewska (red.), Wybrane zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnych (s.42-50). Kalisz: Wydawnictwo CZSW.

Kaczmarczyk, M., Toroń-Fórmanek, B. (2022). Osadzone. Sytuacja społeczna kobiet w izolacji penitencjarnej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

KA6_WG5

Student ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka, potencjałów oraz

potencjalnych zaburzeń w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

KA6_WK8

Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,

wychowawczej, resocjalizacyjnej, kulturalnej i terapeutycznej, realizowanych w obrębie instytucji penitencjarnych.

KA6_WK9

Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności

resocjalizacyjnej i penitencjarnej.

KA6_UK4

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności

resocjalizacyjnej ukierunkowanej na osoby dorosłe.

KA6_UU2

Student potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów

resocjalizacyjnych osób dorosłych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

KA6_KO3

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z zakresu resocjalizacjii i readaptacji społecznej i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.

Kryteria zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, udział w wizycie studyjnej w Areszcie Śledczym w Białymstoku, przygotowanie i realizacja zajęć - wybranego tematu z obszaru resocjalizacji osób dorosłych, zaliczenie kolokwium pisemnego na poziomie min. 51%.

Cały przedmiot: kolokwium pisemne

Zakres tematów:

Więzienie jako instytucja totalna – świat mieszkańców

Więzienie jako instytucja totalna – świat personelu

Historyczne systemy penitencjarne

Struktura organizacyjna systemu penitencjarnego w Polsce

*WYJŚCIE DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIAŁYMSTOKU (wizyta studyjna)

Izolacja więzienna i jej wpływ na zdrowie osób skazanych

Drugie życie więzienia

Więźniowie poszkodowani

Więźniowie niebezpieczni

Więźniowie odbywający karę w oddziałach terapeutycznych

Kobieta w więzieniu

Więźniowie długoterminowi

Więźniowie recydywiści

System probacji, system dozoru elektronicznego

Proces readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarnej

Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:30 - 12:45, sala A110 (war)
Anna Chańko-Kraszewska 25/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 10:15, sala A110 (war)
Anna Chańko-Kraszewska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)