Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy resocjalizacji dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS1-2JDC
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy resocjalizacji dorosłych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. RES stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizacji treści przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi procesu kształtowania prospołecznych cech i eliminacji zachowań patologicznych dorosłych nieprzystosowanych społecznie, w celu ich optymalnego i twórczego funkcjonowania społecznego, a także formami oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Proces resocjalizacji dorosłych może mieć wymiar instytucjonalny lub pozainstytucjonalny. W pierwszym przypadku dotyczy izolacji penitencjarnej, stąd też istotne jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu m.in. organizacji systemu kary pozbawienia wolności, specyfiki funkcjonowania więzienia jako instytucji totalnej, form pracy z osadzonymi, w tym oddziaływań penitencjarnych i pomocy postpenitencjarnej. Z drugiej strony słuchacze zostaną zaznajomieni z alternatywnym do formy instytucjonalnej, środkiem resocjalizacyjnych, jakim jest probacja, która w kontekście badań świadczących o niskiej skuteczności bezwzględnego stosowania kar pozbawienia wolności,jest nadzieją na efektywną resocjalizację w środowisku wolnościowym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia/ semestr czwarty, letni

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie prezentacji wybranego tematu/zagadnienia: 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 20 godzin

Razem: 50 godzin

OGÓŁEM: 90 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h; min 25 = 1,6 ECTS, max 30 = 1,33 ECTS

- o charakterze praktycznym 50h; min 25 = 2 ECTS, max 30 = 1,67 ECTS

Literatura:

Ambrozik, W., Kieszkowska, A., Sawicki, K. (red.) (2018). Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.

Bałandynowicz, A. (1995). Probacja. Wychowanie do wolności. Warszawa: Wydawnictwo Primum.

Bałandynowicz, A. (2009). Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych (s. 21-44). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bałandynowicz, A. (2011). Kryzys polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania z pozycji rewolucji, a nie stagnacji, Probacja 2/2011, s. 43-58.

Bartkowicz, Z. (2008). Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.). Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje (s. 24-32). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartkowicz, Z., Węgliński, A. (red.), (2013). Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego nr 12, s. 31-42.

Chańko-Kraszewska, A. (2021). Osobowościowe uwarunkowania skazanych a proces ich adaptacji do warunków izolacji więziennej, Resocjalizacja Polska nr 22/2021, s. 623-643.

Chojecka, J. (2014). Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ciosek, M. (1993). Izolacja więzienna. Gdańsk: GWP.

Ciosek, M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Stella Maris.

Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Ciosek, M., Piotrowski, J. M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek, B. Pastwa - Wojciechowska(red.), Psychologia penitencjarna (s. 440-452). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dubiel, K. (2004). Przeludnienie jednostek penitencjarnych determinantą realizacji międzynarodowych standardów wykonania kary pozbawienia wolności. W: F. Kozaczuk (red.). Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia (s. 48-56). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dubiel, K. (2009). Środki oddziaływania penitencjarnego. W: T. Szymanowski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989 - 2009 (s. 201-214). Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Goffman, E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: GWP.

Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopczyński, M. (2012). Trzy mity resocjalizacyjne - Wstęp do rocznika. Resocjalizacja Polska nr 3/2012, s. 13-15.

Kościelski K. (2004). Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet. W: G. Miłkowska (red.), Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin - wybrane zagadnienia (s. Zielona Góra.: Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat.

Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.

Machel, H. (2006). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Studium penitencjarno - pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Machel, H. (2014). Przestępczość kobiet i wobec kobiet - spojrzenie kryminologiczne i - penitencjarne. Resocjalizacja Polska 8/2014, s. 13-25.

Małek, S. (2009). Postawy więźniów wobec prawa i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przegląd więziennictwa polskiego nr 62-63, s. 95-102.

Małek, S. (2009). Prizonizacja w grupie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Przegląd więziennictwa Polskiego 2009, nr 64/65, s. 135-149.

Marczak, M. (2010). Przestępczość oraz funkcjonowanie mężczyzn i kobiet w warunkach izolacji więziennej – odmienność w kontekście płci. W: S. Przybyliński (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (s. 51-57). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Miszewski, K. (2018). Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Moczydłowski, P. (2012). Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Piotrowski, J. M., Ciosek, M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek. B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna (s. 428-460). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Poklek, R. (2018). Zarys psychologii penitencjarnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Przybyliński, S. (2012). Więźniowie niebezpieczni. Ukryty świat penitencjarny. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Sawicki, K., Ćwikowski, R., Chańko, A. (2015). Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji. Białystok: Alter Studio.

Snopek, M. (2018). Więźniowie poszkodowani - psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczepańska – Szczepaniak, A. (2015). Długoterminowa kara pozbawienia wolności - cele, funkcje, zagrożenia i oczekiwania. Probacja, 2015, nr 3, s.123-142.

Szymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Szymanowska, A. (2006). Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów. W: H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności (s. 190-212). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Toroń, B. (2013) Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie

biograficznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Toroń - Fórmanek, B. (2020). Bezpieczeństwo skazanych kobiet w jednostkach penitencjarnych. Resocjalizacja Polska 20/2020, s. 213-229.

Żywicka, D. (1996). Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji. W: H. Chmielewska (red.), Wybrane zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnych (s.42-50). Kalisz: Wydawnictwo CZSW.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1

Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

KA6_WG5

Student ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka, potencjałów oraz potencjalnych zaburzeń w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

KA6_WK8

Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,

wychowawczej, resocjalizacyjnej, kulturalnej i terapeutycznej, realizowanych w obrębie instytucji penitencjarnych.

KA6_WK9

Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności

resocjalizacyjnej i penitencjarnej.

KA6_UK4

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności

resocjalizacyjnej ukierunkowanej na osoby dorosłe.

KA6_UU2

Student potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów

resocjalizacyjnych osób dorosłych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

KA6_KO3

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z zakresu resocjalizacjii i readaptacji społecznej i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.

Kryteria zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie i realizacja zajęć - wybranego tematu z obszaru resocjalizacji osób dorosłych, zaliczenie kolokwium pisemnego na poziomie min. 51%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Proces resocjalizacji dorosłych może mieć wymiar instytucjonalny lub pozainstytucjonalny. W pierwszym przypadku dotyczy izolacji penitencjarnej, stąd też istotne jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu m.in. organizacji systemu kary pozbawienia wolności, specyfiki funkcjonowania więzienia jako instytucji totalnej, form pracy z osadzonymi, w tym oddziaływań penitencjarnych i pomocy postpenitencjarnej. Z drugiej strony słuchacze zostaną zaznajomieni z alternatywnym do formy instytucjonalnej, środkiem resocjalizacyjnych, jakim jest probacja, która w kontekście badań świadczących o niskiej skuteczności bezwzględnego stosowania kar pozbawienia wolności,jest nadzieją na efektywną resocjalizację w środowisku wolnościowym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia/ semestr czwarty, letni

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie prezentacji wybranego tematu/zagadnienia: 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 20 godzin

Razem: 50 godzin

OGÓŁEM: 90 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h; min 25 = 1,6 ECTS, max 30 = 1,33 ECTS

- o charakterze praktycznym 50h; min 25 = 2 ECTS, max 30 = 1,67 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Goffman, E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: GWP.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.

Kuć, M. (2011). Prawne podstawy resocjalizacji. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.

Kędzierski, W. (2021). Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną. Historia – stan obecny. Warszawa: Difin.

Stępniak, P. (2021). Więzienie ten dom (mało) dobry. Oblicza i problemy współczesności. Warszawa: Difin.

Kwiatkowski, B. (2019). Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie. Polskie Forum Psychologiczne, tom 27, nr 2, s. 202-220.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.

Kamiński, M. M. (2006). Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Migała, P. (2012). Podkultura więzienna jako przykład nieformalnej grupy społecznej. W: S. Ćmiel (red.). Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka (s. 323-347). Józefów: Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Kaczorowska, K. (2019). Podkultura więzienna. W: J. Helios, W. Jedlecka, A. Kwieciński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności: z zagadnień nauk penalnych (s. 107-116). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Snopek, M. (2018). Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej. Kraków: Wyd. Impuls.

Przybyliński, S. (2012). Więźniowie niebezpieczni. Ukryty świat penitencjarny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gordon, M. (2006). Resocjalizacja skazanych z zaburzeniami psychicznymi- możliwości i ograniczenia. W: H. Machel (red.) Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (s. 207-216). Gdańsk: Wyd. UG.

Ciosek, M., Pastwa-Wojciechowska, B. (red.) (2016). Psychologia penitencjarna. Warszawa: PWN.

Chańko-Kraszewska, A. (2023). Skazane kobiety w świecie więziennym. Białystok: Wyd. UwB.

Arczewska, M. (2020). Więzienne matki. Pomiędzy zachowaniem przywiązaniowym a transmisją międzypokoleniową. Prawo w Działaniu. Sprawy cywilne nr 42, s. 9-37.

Biela-Cywka, M. (2023). Konstrukcje tożsamości kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Studium socjopedagogiczne na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu (praca doktorska - dostęp online).

Miszewski, K. (2016). Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalczewsk, A. (2019). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemi dozoru elektronicznego, W: A. Nawój-Śleszyńska, A. Leszczyńska (red.). Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa (s. 57-64). Łódź: Wyd. UŁ.

Matnia, J. (2019). Kontrowersje wokół wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego W: A. Nawój-Śleszyńska, A. Leszczyńska (red.). Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa (s. 65-72). Łódź: Wyd. UŁ.

Gucwa-Porębska, K. (2020). Funkcjonowanie społeczne osadzonych w systemie dozoru elektronicznego. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe. Warszawa: Difin,.

Bałandynowicz, A. (2010). Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Resocjalizacja Polska na 1, s. 121-156.

Deka, R. (2017) Readaptacja społeczna skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W: P. Frąckowiak, M. Szykut (red.). Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych. Toruń: Wyd. Akapit.

Pindel, E. (2019). Proces readaptacji społecznej sprawców przestępstw. Od zakładu kanrego do życia na wolności. Kraków: Wyd. Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Ambrozik, W., Kieszkowska, A., Sawicki, K. (red.) (2018). Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.

Bałandynowicz, A. (1995). Probacja. Wychowanie do wolności. Warszawa: Wydawnictwo Primum.

Bałandynowicz, A. (2009). Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych (s. 21-44). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bałandynowicz, A. (2011). Kryzys polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania z pozycji rewolucji, a nie stagnacji, Probacja 2/2011, s. 43-58.

Bartkowicz, Z. (2008). Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.). Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje (s. 24-32). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartkowicz, Z., Węgliński, A. (red.), (2013). Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

Chańko-Kraszewska, A. (2021). Osobowościowe uwarunkowania skazanych a proces ich adaptacji do warunków izolacji więziennej, Resocjalizacja Polska nr 22/2021, s. 623-643.

Chojecka, J. (2014). Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ciosek, M. (1993). Izolacja więzienna. Gdańsk: GWP.

Ciosek, M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Stella Maris.

Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Ciosek, M., Piotrowski, J. M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek, B. Pastwa - Wojciechowska(red.), Psychologia penitencjarna (s. 440-452). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dubiel, K. (2004). Przeludnienie jednostek penitencjarnych determinantą realizacji międzynarodowych standardów wykonania kary pozbawienia wolności. W: F. Kozaczuk (red.). Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia (s. 48-56). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dubiel, K. (2009). Środki oddziaływania penitencjarnego. W: T. Szymanowski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989 - 2009 (s. 201-214). Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopczyński, M. (2012). Trzy mity resocjalizacyjne - Wstęp do rocznika. Resocjalizacja Polska nr 3/2012, s. 13-15.

Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.

Machel, H. (2006). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Studium penitencjarno - pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Machel, H. (2014). Przestępczość kobiet i wobec kobiet - spojrzenie kryminologiczne i - penitencjarne. Resocjalizacja Polska 8/2014, s. 13-25.

Małek, S. (2009). Postawy więźniów wobec prawa i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przegląd więziennictwa polskiego nr 62-63, s. 95-102.

Małek, S. (2009). Prizonizacja w grupie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Przegląd więziennictwa Polskiego 2009, nr 64/65, s. 135-149.

Marczak, M. (2010). Przestępczość oraz funkcjonowanie mężczyzn i kobiet w warunkach izolacji więziennej – odmienność w kontekście płci. W: S. Przybyliński (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (s. 51-57). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Moczydłowski, P. (2012). Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Piotrowski, J. M., Ciosek, M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek. B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna (s. 428-460). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Poklek, R. (2018). Zarys psychologii penitencjarnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Sawicki, K., Ćwikowski, R., Chańko, A. (2015). Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji. Białystok: Alter Studio.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczepańska – Szczepaniak, A. (2015). Długoterminowa kara pozbawienia wolności - cele, funkcje, zagrożenia i oczekiwania. Probacja, 2015, nr 3, s.123-142.

Szymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Szymanowska, A. (2006). Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów. W: H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności (s. 190-212). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Toroń, B. (2013) Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie

biograficznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Toroń - Fórmanek, B. (2020). Bezpieczeństwo skazanych kobiet w jednostkach penitencjarnych. Resocjalizacja Polska 20/2020, s. 213-229.

Żywicka, D. (1996). Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji. W: H. Chmielewska (red.), Wybrane zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnych (s.42-50). Kalisz: Wydawnictwo CZSW.

Kaczmarczyk, M., Toroń-Fórmanek, B. (2022). Osadzone. Sytuacja społeczna kobiet w izolacji penitencjarnej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Proces resocjalizacji dorosłych może mieć wymiar instytucjonalny lub pozainstytucjonalny. W pierwszym przypadku dotyczy izolacji penitencjarnej, stąd też istotne jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu m.in. organizacji systemu kary pozbawienia wolności, specyfiki funkcjonowania więzienia jako instytucji totalnej, form pracy z osadzonymi, w tym oddziaływań penitencjarnych i pomocy postpenitencjarnej. Z drugiej strony słuchacze zostaną zaznajomieni z alternatywnym do formy instytucjonalnej, środkiem resocjalizacyjnych, jakim jest probacja, która w kontekście badań świadczących o niskiej skuteczności bezwzględnego stosowania kar pozbawienia wolności,jest nadzieją na efektywną resocjalizację w środowisku wolnościowym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia/ semestr czwarty, letni

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie prezentacji wybranego tematu/zagadnienia: 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 20 godzin

Razem: 50 godzin

OGÓŁEM: 90 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h; min 25 = 1,6 ECTS, max 30 = 1,33 ECTS

- o charakterze praktycznym 50h; min 25 = 2 ECTS, max 30 = 1,67 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Goffman, E. (2011). Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Gdańsk: GWP.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.

Kuć, M. (2011). Prawne podstawy resocjalizacji. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.

Kędzierski, W. (2021). Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną. Historia – stan obecny. Warszawa: Difin.

Stępniak, P. (2021). Więzienie ten dom (mało) dobry. Oblicza i problemy współczesności. Warszawa: Difin.

Kwiatkowski, B. (2019). Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie. Polskie Forum Psychologiczne, tom 27, nr 2, s. 202-220.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Impuls.

Kamiński, M. M. (2006). Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Migała, P. (2012). Podkultura więzienna jako przykład nieformalnej grupy społecznej. W: S. Ćmiel (red.). Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka (s. 323-347). Józefów: Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Kaczorowska, K. (2019). Podkultura więzienna. W: J. Helios, W. Jedlecka, A. Kwieciński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności: z zagadnień nauk penalnych (s. 107-116). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Snopek, M. (2018). Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej. Kraków: Wyd. Impuls.

Przybyliński, S. (2012). Więźniowie niebezpieczni. Ukryty świat penitencjarny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gordon, M. (2006). Resocjalizacja skazanych z zaburzeniami psychicznymi- możliwości i ograniczenia. W: H. Machel (red.) Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (s. 207-216). Gdańsk: Wyd. UG.

Ciosek, M., Pastwa-Wojciechowska, B. (red.) (2016). Psychologia penitencjarna. Warszawa: PWN.

Chańko-Kraszewska, A. (2023). Skazane kobiety w świecie więziennym. Białystok: Wyd. UwB.

Arczewska, M. (2020). Więzienne matki. Pomiędzy zachowaniem przywiązaniowym a transmisją międzypokoleniową. Prawo w Działaniu. Sprawy cywilne nr 42, s. 9-37.

Biela-Cywka, M. (2023). Konstrukcje tożsamości kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Studium socjopedagogiczne na przykładzie Zakładu Karnego w Krzywańcu (praca doktorska - dostęp online).

Miszewski, K. (2016). Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalczewsk, A. (2019). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemi dozoru elektronicznego, W: A. Nawój-Śleszyńska, A. Leszczyńska (red.). Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa (s. 57-64). Łódź: Wyd. UŁ.

Matnia, J. (2019). Kontrowersje wokół wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego W: A. Nawój-Śleszyńska, A. Leszczyńska (red.). Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa (s. 65-72). Łódź: Wyd. UŁ.

Gucwa-Porębska, K. (2020). Funkcjonowanie społeczne osadzonych w systemie dozoru elektronicznego. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe. Warszawa: Difin,.

Bałandynowicz, A. (2010). Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Resocjalizacja Polska na 1, s. 121-156.

Deka, R. (2017) Readaptacja społeczna skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W: P. Frąckowiak, M. Szykut (red.). Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych. Toruń: Wyd. Akapit.

Pindel, E. (2019). Proces readaptacji społecznej sprawców przestępstw. Od zakładu kanrego do życia na wolności. Kraków: Wyd. Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Ambrozik, W., Kieszkowska, A., Sawicki, K. (red.) (2018). Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu. Warszawa: Wydawnictwo Impuls.

Bałandynowicz, A. (1995). Probacja. Wychowanie do wolności. Warszawa: Wydawnictwo Primum.

Bałandynowicz, A. (2009). Destygmatyzacja i wychodzenie z opresji skazanych w warunkach kurateli sądowej a ich readaptacja społeczna. W: F. Kozaczuk (red.), Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych (s. 21-44). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bałandynowicz, A. (2011). Kryzys polskiego systemu penitencjarnego a próba jego reformowania z pozycji rewolucji, a nie stagnacji, Probacja 2/2011, s. 43-58.

Bartkowicz, Z. (2008). Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.). Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje (s. 24-32). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartkowicz, Z., Węgliński, A. (red.), (2013). Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

Chańko-Kraszewska, A. (2021). Osobowościowe uwarunkowania skazanych a proces ich adaptacji do warunków izolacji więziennej, Resocjalizacja Polska nr 22/2021, s. 623-643.

Chojecka, J. (2014). Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ciosek, M. (1993). Izolacja więzienna. Gdańsk: GWP.

Ciosek, M. (1996). Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk: Wydawnictwo Stella Maris.

Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Ciosek, M., Piotrowski, J. M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek, B. Pastwa - Wojciechowska(red.), Psychologia penitencjarna (s. 440-452). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dubiel, K. (2004). Przeludnienie jednostek penitencjarnych determinantą realizacji międzynarodowych standardów wykonania kary pozbawienia wolności. W: F. Kozaczuk (red.). Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia (s. 48-56). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dubiel, K. (2009). Środki oddziaływania penitencjarnego. W: T. Szymanowski (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989 - 2009 (s. 201-214). Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopczyński, M. (2012). Trzy mity resocjalizacyjne - Wstęp do rocznika. Resocjalizacja Polska nr 3/2012, s. 13-15.

Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.

Machel, H. (2006). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski. Studium penitencjarno - pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Machel, H. (2014). Przestępczość kobiet i wobec kobiet - spojrzenie kryminologiczne i - penitencjarne. Resocjalizacja Polska 8/2014, s. 13-25.

Małek, S. (2009). Postawy więźniów wobec prawa i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Przegląd więziennictwa polskiego nr 62-63, s. 95-102.

Małek, S. (2009). Prizonizacja w grupie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Przegląd więziennictwa Polskiego 2009, nr 64/65, s. 135-149.

Marczak, M. (2010). Przestępczość oraz funkcjonowanie mężczyzn i kobiet w warunkach izolacji więziennej – odmienność w kontekście płci. W: S. Przybyliński (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (s. 51-57). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Moczydłowski, P. (2012). Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Piotrowski, J. M., Ciosek, M. (2016). Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna. W: M. Ciosek. B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Psychologia penitencjarna (s. 428-460). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Poklek, R. (2018). Zarys psychologii penitencjarnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Sawicki, K., Ćwikowski, R., Chańko, A. (2015). Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji. Białystok: Alter Studio.

Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczepańska – Szczepaniak, A. (2015). Długoterminowa kara pozbawienia wolności - cele, funkcje, zagrożenia i oczekiwania. Probacja, 2015, nr 3, s.123-142.

Szymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Szymanowska, A. (2006). Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów. W: H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności (s. 190-212). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Toroń, B. (2013) Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie

biograficznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Toroń - Fórmanek, B. (2020). Bezpieczeństwo skazanych kobiet w jednostkach penitencjarnych. Resocjalizacja Polska 20/2020, s. 213-229.

Żywicka, D. (1996). Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji. W: H. Chmielewska (red.), Wybrane zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnych (s.42-50). Kalisz: Wydawnictwo CZSW.

Kaczmarczyk, M., Toroń-Fórmanek, B. (2022). Osadzone. Sytuacja społeczna kobiet w izolacji penitencjarnej. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)