Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja międzykulturowa 380-RS2-1EMK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

MisiejukD., Kontekst kulturowy wychowania, Białystok 2021

Nikitorowuicz J., Edukacja miedzykulturowa w perspektywie paradygmatu wspólistnienia kultur, Białystok 2020

Misiejuk D., Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekscie procesów socjalizacji, Białystok 2013

Nussbaum M., Nie dla zysku Warszawa 2016

Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk 2005

Efekty uczenia się:

1. K_W01- zna terminologię używaną w edukacji międzykulturowej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym.

2. K_W08- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

3. K_K01- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

4. K_K03- docenia znaczenie edukacji międzykulturowej dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z tej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.

5. K_U12 – potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać, oraz przyjmować wspólne cele działań.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach max 2 pkt

przygotowanie i prezentacja max 5 pkt

przygotowanie merytoryczne do zajęć ( notatki) max 5 pkt

aktywność na zajęciach ( stawianie problemowych pytań)max.3pkt

esej zaliczeniowy max 5pkt

Zakres tematów:

1. Operacjonalizacja pojęcia kultury w układzie warunków edukacyjnych. Przedmiot analiz, konteksty społeczne, uwarunkowania wychowawcze. Wartości i wartościowanie; komunikacja.

2. Stereotyp i jego znaczenie ( funkcje) w procesie edukacji. Budowanie postaw otwartych.

3. Relacje międzygrupowe a kontekst międzykulturowy w perspektywie edukacyjnej. Pogranicze. Analizy: kulturowe zróżnicowanie Polski (kategoria mniejszości etnicznych, językowych i narodowych); prawne i obyczajowe źródła regulujące rzeczywistość edukacyjną w warunkach wielokulturowości

4. Wzory kulturowe i ich realizacje obyczajowe. Analizy: świętowanie Świat Bożego Narodzenia na Podlasiu; Świętowanie Świąt Bożego Narodzenia w Europie

5. Kategoria tradycji w wychowaniu a różnorodność kulturowa. Analizy: tradycji religijnych ( chrześcijaństwo: warianty wyznaniowe; islam, judaizm); liczenie czasu a dynamika życia społecznego; obchodzenie urodzin i imienin jako wyraz tradycji

6. Transkulturowość - nowe zjawisko w kulturze w perspektywie edukacyjnej. Analizy: źródła kulturowe obyczaju Walentynek; tradycje upamiętniania zmarłych

7. Tożsamość kulturowa jako zadanie wychowawcze w warunkach wielokulturowości. Tożsamość wielowymiarowa

Metody dydaktyczne:

Dyskusja; prezentacja; wykład interaktywny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)