Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika międzykulturowa 380-DN5-1JAI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Bokszański Z. , Stereotypy a kultura, Wrocław 1997

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.), Szkoła na pograniczach. Katowice, 2000.

Nikitorowicz J., Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur, Białystok 2020.

Nikitorowicz J., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, Kraków 2018.

Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk 2005.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2004.

Weigl B., Maliszkiewicz B., Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej, Gdańsk 1998.

Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży: studium empiryczne, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

Chrost M. (red.), Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu: pedagogika międzykulturowa i regionalna - aspekty dydaktyczne, Kraków 2013.

Czerwiński T., Polska wielu kultur i religii, Warszawa 2013.

Grzybowski P. P., Edukacja europejska. Od wielokulturowości ku międzykulturowości, Kraków 2009.

Januszewska E., Markowska-Manista U., Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Warszawa 2017.

Kapuściński R., Ten Inny, Kraków 2007.

Lachowicz B (red.), Uczniowie z różnych kultur w szkole, Warszawa 2015.

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Szafrańska A. (red.) ,Edukacja małego dziecka, t. 17: Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole, Cieszyn - Kraków 2022.

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Szafrańska A. (red.) ,Edukacja małego dziecka, t.14: Konteksty społeczne i międzykulturowe, Kraków 2019.

Markowska-Manista U., Dąbrowa E., Uczeń jako „Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego, „Edukacja Międzykulturowa” 2016, nr 5.

Nikitorowicz J. , Młynarczuk-Sokołowska A., Namiotko U. (red.), Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Student/studentka z zakresu wiedzy:

- zna i rozumie zadania przedszkola i szkoły jako środowisk wychowawczych, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące istotne z perspektywy założeń pedagogiki międzykulturowej ( KA7_WK6; weryfikacja: wykonanie zadań podczas zajęć, ocena przygotowanego projektu).

Student/studentka w zakresie umiejętności:

- potrafi efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym, uwzględniając cele i zadania pedagogiki międzykulturowej w planowaniu, projektowaniu i realizacji działalności edukacyjnej (KA7_UK4; weryfikacja: ocena przygotowanego projektu, obserwacja).

Student/studentka w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów/a do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra dzieci lub uczniów i tych środowisk (KA7_KO3; weryfikacja: samoocena, obserwacja).

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia (mniejszość narodowa, mniejszość etniczna, zróżnicowanie kulturowe, wielokulturowość, międzykulturowość, dialog międzykulturowy, idea pogranicza). Uregulowania prawne. Zróżnicowanie kulturowe w Polsce na przykładzie Podlasia.

2. Postawy wobec odmienności kulturowej. Uprzedzenia i stereotypy.

3. Założenia pedagogiki międzykulturowej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – warsztat pracy nauczyciela.

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala B123 (cwi)
Dorota Misiejuk 19/ szczegóły
2 każda niedziela, 10:15 - 11:45, sala B123 (cwi)
Dorota Misiejuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)