Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DN5-1JAI
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika międzykulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW NJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
tutorskie

Założenia (opisowo):

Ogólna orientacja w procesach zmiany kulturowej - podstawowe wiedza na temat globalizacji i problemów wynikajacych dla edukacji

Skrócony opis:

W czasie zmiany kulturowej i trendów cywilizacyjnych, oraz społecznych przemian, zachodzi potrzeba rozwijania refleksji nad pedagogiką w tych uwarunkowaniach. Przedmiot buduje wiedze studenta o dylematach, problemach i nowych zjawiskach społecznych, wyrastających z tych nowych uwarunkowań.

Pełny opis:

Część wykładowa przedmiotu podejmuje analizy dotyczące zmian w pedagogice w nowych uwarunkowaniach społecznych ( migracje, emancypacja mniejszości narodowych, problematyka grup mniejszościowych - marginalizacja a właczanie) Omówione będa zagadnienia wartości oraz związane z tym dylematy pluralizm

Literatura:

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009

J. Nikitorowicz, Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020

Misiejuk D., Dziedzictwo i dziedziczenie w kontekście procesów socjalizacji. Białystok 2013

Sobecki M., Kultura symboliczna a tożsamość. Białystok 2007 ( s.17-152)

Kłoskowska A.; Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996 ( 17-163)

Efekty uczenia się:

KA7_WK6: główne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące istotne z perspektywy założeń pedagogiki międzykulturowej),

KA7_WK8:: zagadnienia pedagogiki i edukacji międzykulturowej).

KA7_UK4: efektywnie pracować w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym, uwzględniając cele i zadania pedagogiki międzykulturowej w planowaniu, projektowaniu i realizacji działalności edukacyjnej).

KA7_KO3: rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci lub uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra dzieci lub uczniów i tych środowisk

Metody i kryteria oceniania:

wykład oraz dyskusje i praca metoda projektu.

Kryteria oceniania: obecność na zajęciach, wykonanie projektu, aktywność, test zaliczający

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nikitorowicz
Prowadzący grup: Jerzy Nikitorowicz, Alina Szwarc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)