Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie cz.1 380-ON1-3SEM1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Przykładowa ogólna literatura metodologiczna:

a) Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1977.

b) Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001

c) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003.

d) Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

e) Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000.

f) Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

g) Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

h) Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii padań pedagogicznych, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 1999.

Pozostała literatura - zależna od tematyki poszczególnych prac licencjackich oraz wybranych przez studentów podejść i metod badawczych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) studentka zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1)

b) ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki, wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych,

biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw( KA6_WG3)

d) na wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej (KA6_WG4)

e) ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących

nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) (KA6_WG6)

f) ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi

relacjach (KA6_WG7)

g) zna podstawowe teorie dotyczące opieki, wychowania, uczenia się i

nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2)

h) ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w

pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach,

technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje

paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się

poszczególne metody (KA6_WK5)

i) ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji;

celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych

instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,

terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych (KA6_WK7),

j) ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej,

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej (KA6_WK8)

k) ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności

pedagogicznej (KA6_WK9)

Umiejętności:

a) student/ka potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i

obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) (KA6_UW4)

b) potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (KA6_UU1)

c) potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów

pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu

wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe

życie (KA6_UU2)

Kompetencje:

a) student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

b) ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i

etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej (KA6_KO2)

c) jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych (KA6_KR2)

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

przygotowanie przez studenta poszczególnych części pracy dyplomowej; dyskusja podczas seminarium, indywidualne konsultacje z promotorem; napisanie pracy licencjackiej; egzamin licencjacki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zależy od uczestnictwa studenta w seminariach, aktywnego udziału w dyskusjach oraz wykonywania poszczególnych zadań w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej.

Oczekiwanym rezultatem seminarium jest przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się przez studenta do obrony pracy podczas egzaminu licencjackiego.

Zakres tematów:

1. Praca nad wyborem tematów

2. Opracowanie struktury prac licencjackich

3. Omówienie zasad przygotowywania poszczególnych części pracy licencjackiej

4. Merytoryczne wsparcie poszczególnych uczestników seminarium

Metody dydaktyczne:

a) praca z tekstem

b) metody aktywizujące - burza mózgów

c) metoda heurystyczna

d) metoda problemowa

e) metoda pokazu

f) dyskusja moderowana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 13:45 - 16:45, sala A113 (cwi)
Krzysztof Czykier 17/16 szczegóły
2 każda niedziela, 13:45 - 16:45, sala A112 (war)
Emilia Kramkowska 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)