Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy w środowisku otwartym 380-RN1-3GOC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Jaworska, Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

D. Rybczyńska, Ciągłość, zmiana i resocjalizacja, Impuls, Chorzów 2003

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

L. Pytka, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.

A.Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2006

Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2005

M. Misztal, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa

2013.

A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2007.

E. Bielecka (red.),Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

A. Gulczyńska, Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej” , Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź 2013.

M. Kuć., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.

R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006.

A. Paszkiewicz, Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym- zarys teorii, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6

Student ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi

prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym zwykorzystaniem nowoczesnych technologii).

KP6_WK9

Student posiada wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach,

procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej (zwłaszcza resocjalizacyjnej).

KP6_WK12

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym

dotyczącej własności intelektualnej.

KP6_UK4

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności

resocjalizacyjnej.

KP6_UO3

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

KP6_KO1

Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań

pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe.

Zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i realizacja projektu

Zakres tematów:

Resocjalizacja w środowisku otwartym – wprowadzenie w problematykę. Podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego. Zastosowanie metody casework.

Rozmowa wychowawcza.

Wywiady środowiskowe, sprawozdania, karty czynności.

Zawieranie kontraktu w pracy kuratorskiej.

Podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki pracy w ośrodku kuratorskim.

Omówienie niektórych metod wychowania resocjalizującego (rola sportu i

rekreacji, plastyki, muzyki, teatru i pracy na rzecz grupy w oddziaływaniach

resocjalizacyjnych).

Określanie potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Projektowanie działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych (w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne,

dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:30 - 17:45, sala A105 (war)
Anna Chańko-Kraszewska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)