Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-3GOC
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy w środowisku otwartym
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES niestac.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy (wychowawcy, pedagoga, kuratora sądowego, streetworkera) w środowisku otwartym.Wyjaśnienie celów, uwarunkowań, zasad i przebiegu procesu resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym. Zapoznanie studentów z organizacyjnymi formami systemu resocjalizacji w środowisku otwartym.

Przygotowanie do samodzielnego konstruowania i realizacji projektów resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.

Pełny opis:

Resocjalizacja w środowisku otwartym – wprowadzenie w problematykę. Podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego. Zastosowanie metody casework.

Rozmowa wychowawcza.

Wywiady środowiskowe, sprawozdania, karty czynności.

Zawieranie kontraktu w pracy kuratorskiej.

Podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki pracy w ośrodku kuratorskim.

Omówienie niektórych metod wychowania resocjalizującego (rola sportu i

rekreacji, plastyki, muzyki, teatru i pracy na rzecz grupy w oddziaływaniach

resocjalizacyjnych).

Określanie potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Projektowanie działań resocjalizacyjnych i profilaktycznych (w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej).

Literatura:

A. Jaworska, Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

D. Rybczyńska, Ciągłość, zmiana i resocjalizacja, Impuls, Chorzów 2003

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

L. Pytka, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.

A.Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2006

Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2005

M. Misztal, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa

2013.

A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2007.

E. Bielecka (red.),Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

A. Gulczyńska, Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej” , Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź 2013.

M. Kuć., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.

R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006.

A. Paszkiewicz, Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym- zarys teorii, Białystok 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)