Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach finansowych 370-PN5-4PSPYT
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- najnowsze komentarze do ustawy o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (dostępne są dla Studentów w systemie Lex).

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WG3: zasady oraz instytucje postępowania sądowoadministracyjnego;

sposób weryfikacji: ocena zastosowania w rozwiązywanych kazusach regulacji p.p.s.a.;

KA7_WK3: terminologię właściwą dla postępowania sądowoadministracyjnego, z uwzględnieniem terminologii właściwej dla spraw finansowych;

sposób weryfikacji: ocena zastosowania w wypowiedziach ustnych oraz rozwiązywanych kazusach;

Student zna i potrafi:

KA7_UW1: prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego;

sposób weryfikacji: ocena zastosowania w wypowiedziach dotyczących analizy wybranych orzeczeń sądów administracyjnych;;

KA7_UO1: sprawnie porusza się w systemie unormowanej procedury sądowoadministracyjnej; wykorzystuje normy p.p.s.a. do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu spraw finansowych; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach finansowych;

sposób weryfikacji: ocena poprawności rozwiązywanych kazusów z perspektywy uregulowań p.p.s.a. oraz adekwatnego wykorzystywania w tym zakresie orzecznictwa sądowoadministracyjnego;

KA7_KK2: samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

sposób weryfikacji: umiejętność analizy orzecznictwa sądowoadministracyjnego, w tym umiejętność doboru do charakteru rozstrzyganego problemu oraz aktualnych uwarunkowań prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach – wartość 30% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 20% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie opracowania na zadany przez prowadzącego temat (konieczność ustosunkowania się do kwestii problemu praktycznego na tle orzecznictwa) – wartość 50% oceny końcowej.

Zakres tematów:

1. Specyfika postępowania przed sądami administracyjnymi (sądy administracyjne jako tzw. sądy prawa);

2. Specyfika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach finansowych (w tym wielość procedur administracyjnych; kwestia ograniczenia postępowania dowodowego);

3. Prawo do sądu - na tle określonej w p.p.s.a. właściwości rzeczowej sądów administracyjnych;

4. Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych I instancji (WSA);

5. Specyfika postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach finansowych (wymogi sformułowane dla skargi kasacyjnej; postępowanie przed NSA; rodzaje orzeczeń);

6. Kierowanie pytań do powiększonego składu sądu lub pytań prejudycjalnych do TSUE.

Metody dydaktyczne:

przedstawianie zagadnień, prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie kazusów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 17:10 - 18:40, sala 307
Joanna Salachna, Marta Kuklo 11/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)