Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4PSPYT
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach finansowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Pr. Niestac. 4 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

W założeniu Studenci mają uzyskać:

- pogłębioną wiedzę z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, w szczególności z zakresu spraw finansowych;

- umiejętność analizy oraz stosownego posługiwania się orzecznictwem sądowoadministracyjnym w sprawach finansowych;

- wiedzę i umiejętność w zakresie konstruowania podstawowych pism procesowych w postepowaniu sądowoadministracyjnym;

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ukształtowania podstawowych umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w takim postępowaniu.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: studia niestacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: do wyboru

4. Punkty ECTS: 3 ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 12 godz. (w tym 6 godz. e-learningu)

- przygotowanie się do zajęć: 22 godz.

- udział w konsultacjach: 25,5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15,5 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godz.

10. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz. punkty ECTS: 1,5

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz. punkty ECTS: 1,5.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Specyfika postępowania przed sądami administracyjnymi (sądy administracyjne jako tzw. sądy prawa);

2. Specyfika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach finansowych (w tym wielość procedur administracyjnych; kwestia ograniczenia postępowania dowodowego);

3. Prawo do sądu - na tle określonej w p.p.s.a. właściwości rzeczowej sądów administracyjnych;

4. Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych I instancji (WSA);

5. Specyfika postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach finansowych (wymogi sformułowane dla skargi kasacyjnej; postępowanie przed NSA; rodzaje orzeczeń);

6. Kierowanie pytań do powiększonego składu sądu lub pytań prejudycjalnych do TSUE.

Literatura:

- najnowsze komentarze do ustawy o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (dostępne są dla Studentów w systemie Lex).

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WG3: zasady oraz instytucje postępowania sądowoadministracyjnego;

KA7_WK3: terminologię właściwą dla postępowania sądowoadministracyjnego, z uwzględnieniem terminologii właściwej dla spraw finansowych;

Student zna i potrafi:

KA7_UW1: prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego;

KA7_UO1: sprawnie porusza się w systemie unormowanej procedury sądowoadministracyjnej; wykorzystuje normy p.p.s.a. do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu spraw finansowych; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach finansowych;

KA7_KK2: samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach – wartość 30% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 20% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie opracowania na zadany przez prowadzącego temat (konieczność ustosunkowania się do kwestii problemu praktycznego na tle orzecznictwa) – wartość 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Marta Kuklo, Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi oraz ukształtowania podstawowych umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w takim postępowaniu.

Pełny opis:

1. Specyfika postępowania przed sądami administracyjnymi (sądy administracyjne jako tzw. sądy prawa);

2. Specyfika postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach finansowych (w tym wielość procedur administracyjnych; kwestia ograniczenia postępowania dowodowego);

3. Prawo do sądu - na tle określonej w p.p.s.a. właściwości rzeczowej sądów administracyjnych;

4. Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych I instancji (WSA);

5. Specyfika postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach finansowych (wymogi sformułowane dla skargi kasacyjnej; postępowanie przed NSA; rodzaje orzeczeń);

6. Kierowanie pytań do powiększonego składu sądu lub pytań prejudycjalnych do TSUE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)