Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo finansów publicznych - 4 rok 370-PN5-4SEMXPFP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

Efekty uczenia się:

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa,

sposób weryfikacji: ocena poprawności zastosowania w wypowiedziach ustnych i pisemnych terminologii prawniczej, w szczególności odnoszącej się do prawa finansów publicznych;

K_W12 zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

sposób weryfikacji: ocena poprawności zaproponowanych metod badawczych i ich adekwatności do obranego szczegółowego obszaru badawczego;

K_W13 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami,

sposób weryfikacji: ocena prawidłowości wykorzystania istniejących zasobów własności intelektualnej;

K_U04 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

sposób weryfikacji: ocena poprawności cząstkowych (wstępnych) analiz w wybranym obszarze regulacji prawnych w kontekście uprzednio określonych problemów badawczych;

K_U06 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych,,

sposób weryfikacji: prawidłowość konstrukcji ocen kwestii problemowych z punktu widzenia zasad interpretacji prawniczej oraz sformułowanych kwestii problemowych do rozwiązania;

K_U07 potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

sposób weryfikacji: ocena adekwatności cząstkowych wniosków odnośnie przyszłego lub pożądanego kształtu regulacji prawnych;

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie,

sposób weryfikacji: ocena wystąpień ustnych dotyczących realizacji wybranego tematu badawczego;

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

sposób weryfikacji: ocena prawidłowości przedstawionego planu badawczego, który służyć ma przygotowaniu dysertacji na wybrany temat.

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie w formie pisemnej co najmniej jednego (pierwszego) rozdziału pracy magisterskiej – wartość 70% oceny końcowej.

Zakres tematów:

1. Szczegółowe narzędzia metodyki nad planowanymi badaniami;

2. Korzystanie ze źródeł - specyfika poszczególnych źródeł; kwestia wiarygodności;

3. Zasady poszanowania praw autorskich w toku przygotowywania dysertacji;

4. Zasady poprawności przeprowadzania badań ilościowych oraz jakościowych;

5. Zasady wykorzystywania orzecznictwa;

6. Poprawność sporządzania przypisów oraz odwołań;

7. tworzenie stosownych wykazów.

Metody dydaktyczne:

Omówienie przez prowadzącego; prezentacje przez Studentów w formie ustnej i pisemnej przygotowywanych fragmentów pracy; dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Salachna, Piotr Pietrasz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)