Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo finansów publicznych - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4SEMXPFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo finansów publicznych - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W założeniu Student ma nabyć kwalifikacje do szczegółowego prowadzenia badań w wybranym obszarze badawczym oraz przygotować co najmniej pierwszy rozdział pracy magisterskiej.

Skrócony opis:

Seminarium na IV roku studiów ma na celu dalsze zapoznawanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest w szczególności: 1) omawianie ze studentami wybranych obszarów prawa finansowego, które stały się przedmiotem zainteresowania w ramach przygotowywanych prac magisterskich; 2) podjęcie pracy nad przygotowaniem pierwszego rozdziału pracy magisterskiej; 3) zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia rozważań naukowych; 4) weryfikacja poszczególnych fragmentów pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin seminarium (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 4 godz. zdalne asynchroniczne)

Liczba punktów ECTS - 6.

Rok studiów/sem. - rok IV, sem. 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 20 godzin (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 4 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć - 25 godzin, konsultacje - 109 godzin. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza, student zna i rozumie:

KA7_WK3: terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych;

KA7_WK6: metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

KA7_WK7: pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami;

Student rozumie i potrafi:

KA7_UU1: dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

KA7_UW4: wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych;

KA7_UO2: prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

KA7_UK1: przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące materii prawnej

oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie;

KA7_KK1: odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

a) obecność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

b) aktywność na zajęciach – wartość 15% oceny końcowej;

c) opracowanie i przedstawienie w formie pisemnej co najmniej jednego (pierwszego) rozdziału pracy magisterskiej – wartość 70% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz, Joanna Salachna
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz, Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)